Bruttosoliditet ‒ ett hot mot den svenska affärsmodellen

 

Krav på bruttosoliditet – eller leverage ratio ‒ är ett av de nya inslagen i Basel 3-regelver­ket. Skillnaden mot det traditionella kapitalkra­vet är att bruttosoliditetskravet inte inkluderar riskvikter vid beräkningen. Istället sätts kapita­let i relation till den totala tillgångsmassan, utan hänsyn tagen till risknivån i de enskilda engagemangen.

Bankföreningen anser är att bruttosoliditet inte bör införas som ett bindande krav utan enbart användas som ett av flera mått i till­synsmyndighetens bedömning inom ramen för tillsynsprocessen. Dessutom riskerar ett bindande krav på bruttosoliditet att skada den väl fungerande svenska model­len för bankverksamhet, snarare än att skapa ökad finansiell stabilitet. (2015-01-20)​​​​

 
                                                                                                                                    Läs mer

Bankföreningen i EU
Vi följer och påverkar de aktuella EU-processerna
 ​