Nyhetsbrev juni 2014
Finansiell stabi- litet och stärkt konsumentskydd har varit viktiga mål för finansmarknadspolitiken de senaste åren. Alla vinner på att konsumenterna blir mer kunniga och välinformerade. Det säger statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i senaste Nyhetsbrevet.

Resolution – ny metod att hantera banker i kris


Bankföreningen välkomnar Finanskriskommitténs arbete och är över- gripande positiv till kommitténs förslag till det svenska genomförandet av krishanteringsdirektivet. Det framgår av Bankföreningens remissvar till Finansdepartementet.

Bankföreningen håller med kommittén om att bestämmelserna om resolution bör användas som en sista utväg. Utgångspunkten måste därför vara att åtgärder – i första hand genom förebyggande statligt stöd - ska vidtas i ett tidigt skede innan förutsättningarna för resolution är ett faktum. Ett tidigt agerande kan både bevara värden i det enskilda institutet och begränsa risken för att problemen sprids till andra institut utanför koncernen. Förslaget kommer att fyllas ut med såväl tekniska standarder beslutade av EU-kommissionen som riktlinjer beslutade av den europiska tillsynsmyndigheten EBA.

– Det är därför svårt att nu skapa sig en helhetsbild av hur bestämmelserna kommer att utformas och vilka konsekvenser de totalt sett får, säger Åsa Arffman, bankjurist på Bankföreningen.

Läs Bankföreningens remissvar (Läs mer)