Nyhetsbrev juni 2014
Finansiell stabi- litet och stärkt konsumentskydd har varit viktiga mål för finansmarknadspolitiken de senaste åren. Alla vinner på att konsumenterna blir mer kunniga och välinformerade. Det säger statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i senaste Nyhetsbrevet.

Har stora svenska banker en implicit statlig garanti?


Mer och bättre kapital samt större likviditetsbuffertar har medfört betydligt robustare banker. Skulle det ändå inträffa att en bank i framtiden får problem och behöver stöd kan skuldnedskrivning ske och utöver det har bankerna byggt upp fonder som kan användas om staten anser det nödvändigt. Den slutsatsen drar Bankföreningen i ett nytt policydokument.

Statens roll som garant för banksektorn har, om inte helt tagits bort, minskat avsevärt. Sannolikheten för att en framtida bank- eller finanskris drabbar skattebetalarna har därmed minskat markant.

Läs mer i Bankföreningens nya policydokument.