Lagar & regelverk

Rätt att öppna konto med grundläggande tjänster

EU:s betalkontodirektiv ska genomföras i Sverige. Under 2017 träder en ny lag i kraft som innebär att konsumenter bosatta i EU ska kunna öppna konto med grundläggande betaltjänster.

Grundläggande tjänster är insättning och uttag av pengar, Autogiro, betalkort (bankkort, utan kredit) och betalningar. Det rör sig inte om en speciell kontoform utan kan vara bankens vanliga transaktionskonto. En bank som erbjuder konto med någon eller några av de grundläggande tjänsterna ska erbjuda det till övriga konsumenter. Saknas däremot någon eller några av tjänsterna i bankens utbud eller bestämmer sig banken för att ändra i utbudet för alla kunder finns ingen skyldighet att tillhandahålla alla de grundläggande tjänsterna med anledning av den nya lagstiftningen.

En konsument kan nekas öppna konto om det skulle strida mot regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering eller om det finns särskilda skäl. Tjänsterna ska tillhandahållas till ett rimligt pris och om konsumenter inte är nöjda med bankens beslut kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Först ska de givetvis försöka klara ut frågan med banken där de kan vända sig till klagomålsansvarig.

Den svenska lagstiftningen är försenad. När den är på plats under 2017 kommer Finansinspektionen att utfärda föreskrifter.

Bankföreningens synpunkter

Bankföreningen har aktivt försökt bidra till att det svenska genomförandet av EU-lagstiftningen ska fungera under svenska förhållanden. Direktivet kom till för att komma till rätta med problem i andra EU-länder som ligger långt efter Sverige dels vad gäller teknisk utveckling, dels vad gäller antalet konsumenter som saknar konto eller betalar höga bankavgifter. I Sverige ser det annorlunda ut. Få saknar konto och avgifterna för de grundläggande tjänsterna är relativt låga. 

Bankföreningen ser positivt på att konsumenter lätt ska kunna öppna konto och grundläggande betaltjänster. Det ligger i sakens natur att bankerna välkomnar nya kunder. Några större svårigheter att öppna konto finns generellt sett inte idag. Ett område där det däremot finns problem är när rätten att öppna konto krockar med den långtgående penningtvättslagstiftningen som ställer krav på banken att kunna identifiera konsumenten och förstå det bakomliggande syftet bakom kontots öppnande. Saknas giltig ID-handling eller är syftet med kontot och hur det ska användas oklart är bankerna enligt lag förhindrade att öppna något konto. Dessa problem kommer tyvärr inte att lösas av den nya lagstiftningen.

  • Bankföreningen efterlyser tydlighet vilka beaktanden bankerna ska göra för att leva upp till penningtvättslagstiftningen. Den nya lagstiftningen kring rätt till konto krockar med penningtvättsregelverket vilket skapar osäkerhet. För att konsumenter inte ska komma i kläm måste staten också ta ansvar för vilka ID-handlingar som ska godkännas.

  • De "särskilda skäl" som utgör grund för att neka en kund konto enligt insättningsgarantilagen (lagliga hinder, tidigare misskötsel eller ohederlighet mot banken) bör gälla även under den nya lagstiftningen. Dessa avslagsorsaker bör gälla även när ett ramavtal ska sägas upp. Om exempelvis en kund upprepade gånger tappat bort sitt bankkort eller gör ett flertal kortreklamationer där omständigheterna är oklara måste banken till slut kunna ifrågasätta om ytterligare ett kort ska utfärdas utan att detta bryter mot lagen.

  • Bankföreningen är allmänt positivt till att konsumenter genom alternativ tvistlösning kan söka rättelse som det uppkommit en tvist med banken. Det finns dock praktiska problem med de nya bestämmelserna som innebär att Allmänna Reklamationsnämnden ska besluta i ärenden rörande rätt till konto. Bland annat blir det svårt för banken att bemöta kundens yrkanden då det inte är tillåtet enligt PUL att spara uppgifter om personer som inte är kunder. Om avslaget skett grundat på penningtvättsregelverket är banken förhindrad att berätta detta för kunden.