Penningtvätt

Penningtvättslagen i Sverige

I mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ska förhindra att bland andra banker används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. I korthet innebär lagen att banken måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Därför måste banken ha god kunskap om dig och dina affärer när en affärsrelation inleds. Banken måste också fortlöpande följa dina transaktioner.

Lagen innebär att du alltid måste legitimera dig när du vill utföra dina bankärenden, till exempel när du vill öppna ett konto eller göra en transaktion. Vid insättningar kan banken även komma att ställa några ytterligare frågor till dig om varifrån pengarna kommer.

Sverige är medlem i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF), som har till uppgift att ta fram internationella standarder för bekämpning av bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism. År 2012 reviderade FATF sina standarder och däribland utökades kraven på kontroll av personer i politiskt utsatt ställning, så kallade PEP. Mot denna bakgrund revideras även den svenska penningtvättslagen med exempelvis krav på kontroll av såväl svenska som utländska PEP. De nya lagkraven trädde i kraft den 1 augusti 2015.

Den 20 maj 2015 antog Europaparlamentet och rådet det fjärde penningtvättsdirektivet. Bestämmelserna i det direktivet ska vara införlivade i nationell rätt senast den 26 juni 2017. 

Terrorismfinansiering

För att bankerna inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Bankerna är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Bankerna ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism.​​​