Svensk Bankmarknad

Fondbolagen

  • Visste du att...
    • 76 procent av alla svenskar har ett privatsparande i fon­der, utanför PPM
    • den svenska fondförmögenheten uppgick 2014 till 3 002 miljarder kronor.

Fondsparande

Hushållens direktsparande i värdepappersfonder ökade stadigt fram till runt år 2000 då cirka 20 procent av svenskarnas finansiella tillgångar utgjordes av fonder. Andelen fondsparande i hushållens finansiella portfölj har sedan dess varierat något och uppgick i december 2014 åter till 20 procent. Hushållen sparar också i högre utsträckning i fonder indirekt via pensionsförsäkringar, IPS (Individuellt Pensionsspar) och kapitalförsäkringar. Cirka 76 procent av alla svenskar har privatsparande i fonder, exklusive PPM.

Tack vare en positiv börsutveckling och förmånliga skatteregler stimulerades fondsparandet under 1980-talet. Detta lockade många svenskar, vilket i sin tur medförde en väl spridd kunskap om fondsparande.

Den totala förmögenheten i svenska värdepappersfonder ökade nästan obrutet från 120 miljarder kronor år 1990 till knappt 900 miljarder kronor i början av år 2000. Därefter har fondförmögenheten minskat enstaka år till följd av nedgång på aktiemarknaderna. Den långsiktiga trenden har dock inneburit en långsiktig uppgång av fondvärdena och i december 2014 uppgick fondförmögenheten till 3 002 miljarder kronor. Exklusive PPM uppgick fondförmögenheten till 2 243 miljarder kronor.

I slutet av 2014 var 56 procent av fondförmögenheten placerad i aktiefonder, 19 procent i räntefonder, 24 procent i blandfonder och 1 procent i hedgefonder. Att fördelningen varierar över tid beror bland annat på börsoro, då andelen räntefonder tenderar att stiga och aktiefonder sjunka och tvärt om då börserna stiger.

Fondbolag i Sverige

Utbudet av fonder har växt i takt med det ökade intresset från spararna. De fyra stora bankernas fondbolag har haft relativt stor andel avfondmarknaden, men under ett flertal år har andra fondbolagen på mark­nad­en vuxit genom en relativt stor andel av nysparandet.

De största aktörerna på den svenska fond­mark­naden är Swedbank Ro­bur, SEB Fonder, Nordea Fonder och Handels­banken Fonder. Dessa fondbolag har alla ett stort utbud av fonder med inriktning på olika geografiska områden, branscher och värdepapperstyper som aktier och obligationer. Det har också blivit allt vanligare att fondbolag inte enbart säljer sina egna fonder utan även till­handahåller andra fondbolags fonder.

   Andel av totalt förvaltat kapital, december 2014 

   Swedbank Robur    24 procent
   SEB    13 procent
   Nordea      12 procent
   Handelsbanken    11 procent
   Sjunde AP-fonden     9 procent
   SPP Fonder     4 procent
   Länsförsäkringar     3 procent
   AMF Pension     3 procent
   Övriga   21 procent

Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank

Publicerad i februari 2015.