Bankföreningens rekommendationer

Administrationsavtal under företagsrekonstruktion - modellavtal

 En arbetsgrupp inom Bankföreningen har tagit fram en modell för administrationsavtal under företagskonstruktion. Syftet med avtalet är att reglera rekonstruktörens dispositionsrätt och redovisningsskyldighet avseende bolagets bankmedel samt att tillgodose företagshypoteksinnehavarens intresse och skydda företagshypoteksinnehavarens förmånsrätt inom förmånsrättslagen. Avtalets sluts mellan bolaget, banken och rekonstruktören.

Avtalsmodellen har godkänts av Svenska Bankföreningens Juristkommitté.