Konsultationer

Reviderat modellavtal för administrationsavtal under företagsrekonstruktion

Bankföreningen har en rekommendation om modellavtal för administrationsavtal under före­tags­rekonstruktion -  Administrationsavtal under företagsrekonstruktion - modellavtal | Swedishbankers

Syftet med avtalet är att reglera rekonstruktörens dispositionsrätt och redovisningsskyldighet avseende bolagets bankmedel samt att till­godose före­tags­­­hypoteksinnehavarens intresse och skydda företagshypoteks­inne­havarens för­måns­­rätt enligt förmånsrättslagen. Avtalet sluts mellan bolaget, banken och rekon­struk­­tören.

Modellavtalet har setts över och kan komma att ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att det framgår av avtalet att det till administrations­kontot styrs medel som under rekonstruk­tionen flyter in i betalning för egendom som omfattas av företags­hypotek.

Med anledning av att ändringar kan komma att göras i modellavtalet, hålls en öppen konsultation som riktar sig till intressenter på marknaden.

Svar på konsultationen skickas till info@swedishbankers.se senast den 5 maj 2023.

Frågor om konsultationen kan ställas till Hanna Wetter, hanna.wetter@swedishbankers.se

Det slutliga beslutade modellavtalet kommer att publiceras på Bankföreningens hemsida efter konsultationstidens utgång.