Konsultationer

Ny process som ska ersätta Lantmäteriets Förbindelsetjänst

Svenska Bankföreningen har i samverkan med medlemsföretagen tagit fram en alternativ process för utbyte/delning av pant i samband med att Lantmäteriet stänger ned den så kallade ”Förbindelsetjänsten" och införandet av ett nytt pantsystem.

Syftet med den nya rekommenderade processen är att tillgodose behovet att uppnå en säker kommunikation mellan parterna (även icke medlemmar) i ett ärende.

Som ett led i framtagandet av den nya processen hålls en öppen konsultation som riktar sig till intressenter på marknaden.

Svar på konsultationen skickas till info@swedishbankers.se, senast 20 november.

Den slutligt beslutade processen kommer att publiceras på Bankföreningens hemsida efter konsultationstidens utgång.