Fyra myter om banksektorn

"Det är dålig konkurrens mellan bankerna"

I samhällsdebatten finns många fördomar och rena myter om bankverksamhet, vilket bidrar till att skadliga och felaktiga slutsatser dras om bankerna och deras förutsättningar att verka på marknaden.

Om banksektorn skulle kännetecknas av dålig konkurrens skulle det avspeglas i lönsamheten. Lönsamheten är lägre än genomsnittet för övriga svenska storföretag på Stockholmsbörsen. Konkurrensverket gjorde en genomlysning av den finansiella tjänstemarknaden 2013. I rapporten pekar Konkurrensverket på att  storbankernas marknadsandel trendmässigt har minskat på en växande marknad – flera aktörer kommer in på marknaden. Men Konkurrensverkets rapport visade även att bolånemarginalen – skillnaden mellan den ränta bankerna lånar till och räntan bankerna lånar ut till – har ökat. En del hävdar att detta skulle kunna tala för att konkurrensen mellan bankerna har minskat. Detta är dock inte sant. Som Konkurrensverket skriver i sin rapport hänger svenska bankers ökade marginaler till stor del ihop med ökade kostnader för bankerna till följd av en allt större oro på de finansiella marknaderna tillsammans med ökade kapital- och likviditetskrav. Ytterligare steg att öka konkurrensen mellan bankerna togs när  Finansinspektionen i juni 2015 införde krav på bolåneinstitut och övriga företag som  erbjuder bostadslån att publicera sina snitträntor på bolån. Syftet med kravet var att öka transparensen på bolånemarknaden.

Sedan drygt tio år tillbaka har inte bankerna ensamrätt på att ta emot inlåning från allmänheten. Kreditmarknadsbolag och inlåningsföretag får också ta emot inlåning. Konkurrensverket  konstaterar i en rapport från våren 2016 att kundtillströmningen till några av de mindre  aktörerna har ökat de senaste åren, även om dessa fortfarande representerar en relativt liten del av den totala inlåningen. Den ökade andelen av den totala inlåningen från hushåll för dessa mindre aktörer bör innebära att de inte är oväsentliga konkurrenter till de större bankerna  vad gäller ny inlåning. I diagrammet ser man hur olika kategorier av banker har ökat sin andel av inlåningen från hushåll på bekostnad av de fyra stora bankerna.

Slutsats:

Fler aktörer som slåss om kunderna på bolånemarknaden och Finansinspektionens krav att bankerna öppet ska redovisa sina snitträntor på bolån har ökat konkurrensen inom banksektorn. Även vad gäller inlåning har konkurrensen ökat. Att lönsamheten är lägre än genomsnittet för övriga svenska storföretag på Stockholmsbörsen talar dessutom för att konkurrensen är god mellan bankerna.