Fyra myter om banksektorn

"Bankerna gynnas av momsfriheten"

I samhällsdebatten finns många fördomar och rena myter om bankverksamhet, vilket bidrar till att skadliga och felaktiga slutsatser dras om bankerna och deras förutsättningar att verka på marknaden.

Momsbefrielsen gynnar den som inte får göra avdrag för moms på sina inköp, det vill säga vanliga hushållskunder. En företagskund, som normalt har avdragsrätt för moms på sina inköp, missgynnas eftersom företaget får betala en dold momskostnad till följd av att bankerna inte får dra av momsen på de varor och tjänster som banken själv köper in, som till exempel kontorsmateriel och it-tjänster. Momsbefrielsen leder således till en ”underbeskattning” av vanliga hushåll och en ”överbeskattning” av företag. Huruvida en banks kunder i genomsnitt är ”över- eller underbeskattade” beror bland annat på hur stor del av de finansiella tjänsterna som köps av företag respektive privatpersoner. Den totala effekten för de företag som producerar finansiella tjänster är svår att avgöra.

Enligt beräkningar från analysföretaget Copenhagen Economics uppskattas bankernas skattefördel av momsfriheten till  cirka 2,5 miljarder kronor brutto, det vill säga före vinstskatt. Hushållens skattefördel  beräknas däremot uppgå till 21–23 miljarder kronor. Företagskunderna överbeskattas i dagens system och deras skattenackdel beräknas till 4–5 miljarder kronor.

Slutsats:

Banker och andra finansiella företag gynnas endast i liten utsträckning av momsfriheten.  Det är i huvudsak hushållen som gynnas av momsfriheten eftersom de inte betalar  moms på till exempel den ränta som betalas för ett lån.