Debattartiklar

Nej till nya EU-regler för bolån

Om den europeiska bankmyndigheten EBA får som den vill kan banker bli tvungna att göra manuella värderingar av privatbostäder när de beviljar nya bolån. Det skriver ekonomerna Johan Hansing och Rickard Eriksson på DI Debatt den 21 november.

Det skulle leda till ökade kostnader för både banker och bolånetagare.

De statistiska värderingsmodeller som används i dag ger snabba och träffsäkra värderingar för de allra flesta bostäder. I Sverige är sådana modeller standard för värdering av privatbostäder medan man i många andra EU-länder inte har kommit lika långt.

De föreslagna EU-kraven riskerar att kasta grus i maskineriet för det digitaliseringsarbete av bolåneprocessen som pågår.

Ett ramverk som inte tillåter statistiska värderingsmetoder ökar de manuella inslagen i processen. I praktiken omöjliggör det enkla, automatiserade och kostnadseffektiva lösningar för hushåll som behöver låna till sitt boende.

Hittills har man i europeisk reglering som omfattar bostadsvärdering, till exempel bolånedirektivet, valt att ha ett nationellt handlingsutrymme för användandet av statistiska modeller.

Det har fungerat bra och det finns ingen anledning att nu börja kräva samma värderingsmetod för bostäder i hela EU. Det är naturligt att tillsynsmyndigheterna i respektive land får avgöra om de statistiska modellerna håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas för bostadsvärdering.

Sverige är ett av de länder där statistiska modeller har visat sig tillförlitliga och effektiva till gagn för både kunderna och bankerna.

EBA:s förslag riskerar att försvåra och fördyra för nya bolånekunder, men också för dem som vill låna till renovering eller som vill byta bank. Det fyller heller ingen funktion ur ett konsumentskyddsperspektiv. Vår förhoppning är därför att EBA tar till sig av den kritik som framförts.

Det är framför allt fel att kräva att regelverket ska se likadant ut i alla länder trots att förutsättningarna för statistiska värderingar skiljer sig åt mellan olika medlemsstater.

Johan Hansing, chefsekonom, Svenska Bankföreningen
Rickard Eriksson, analytiker, Svenska Bankföreningen