Debattartiklar

Ingen analys bakom nya bankregler

Regeringen har föreslagit att banker och andra finansiella företag inte ska kunna dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen. Det anges två övergripande skäl till förslaget. Det ena är att regeringen anser att efterställda skulder och eget kapital bör behandlas skattemässigt lika. Det andra skälet från regeringen är att den finansiella stabiliteten stärks eftersom bankerna får incitament att i högre utsträckning välja eget kapital. Det är anmärkningsvärt att regeringen kan dra en sådan slutsats eftersom analysen är mycket kortfattad och inte närmare diskuterar hur den finansiella stabiliteten påverkas.

Det statliga Regelrådet finner i sin granskning att regeringens konsekvensutredning inte uppfyller de legala krav som ställs. Regelrådet säger också att det är ”… spekulationer att förslaget ger företag i finanssektorn incitament att öka soliditeten”.

Från bankernas sida har vi framfört skarpa invändningar mot förslaget. Vi anser att det finns starka argument för att skattemässigt skilja på skuldinstrument och eget kapital. Vidare framhåller vi att ett avdragsförbud fördyrar bankernas kapitalisering, vilket i sin tur medför en press uppåt på kundernas lånekostnad. Det saknas också ett internationellt perspektiv. De svenska bankernas konkurrenskraft försämras eftersom andra länder i allmänhet medger avdrag för denna typ av skuldräntor.

En betydelsefull aspekt som Finansinspektionen - med ansvar för den finansiella stabiliteten - pekar på i sitt remissvar är att efterställda skulder har viktiga egenskaper som eget kapital saknar, nämligen att de kan användas för att rekonstruera en bank i ett tidigt skede, innan skadan är skedd och banken sätts i konkurs. Finansinspektionen delar också synen att stabilitetsaspekterna inte är tillräckligt belysta och drar slutsatsen att det inte kan uteslutas att nettoeffekten av förslaget blir att bankerna får en skuldsammansättning som sammantaget gör dem mindre, snarare än mer, robusta.

Att Finansinspektionen konstaterar att effekterna kan bli de motsatta som regeringen anger, det vill säga att finanssektorn kan bli mindre robust, måste tas på allvar. Ett minsta krav är att konsekvenserna av förslaget analyseras noggrant och redovisas innan nästa steg tas.

Hans Lindberg
Vd Svenska Bankföreningen