Debattartiklar

Bankerna gör inga övervinster

I fjol var bankernas genomsnittliga avkastning på eget kapital 11,5 procent. Det kan jämföras med snittet för andra företag som låg på 13,7 procent. Vi ställer oss frågan på vilka grunder det tycks ha etablerats en myt om att bankerna gör "övervinster", skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg och chefsekonom Johan Hansing på SvD Debatt idag.

Svenska banker går bra, men är inte lika lönsamma som andra stora svenska företag. Ändå hävdas i många sammanhang att bankerna gör ”övervinster”. Ibland används bankernas vinstnivå som argument för nya regler. Ibland, som i fallet med finansskatten, används vinstnivån som ett skäl till att beskatta banker hårdare än andra företag. Tittar man på fakta, får man en helt annan bild av bankernas vinster än den som ofta ges.

Bankerna har en central roll i samhället. Utan ett stabilt och effektivt bankväsende har små och medelstora företag svårt att låna pengar till investeringar, fastighetsbolag svårt att finansiera nyproduktion av bostäder och det nybildade hushållet svårt att köpa sin första bostad. Många länder i vår närhet lider sedan många år av att svaga och olönsamma banker inte förmår fylla sina centrala funktioner. Det förlorar hela samhället på.

De svenska bankerna har genom åren visat sig vara bland de mest stabila i världen. Bankerna är väl kapitaliserade, kostnadseffektiva och lönsamma vilket innebär att de har kapacitet att både finansiera investeringar i den reala ekonomin och att investera i en finansiell infrastruktur som håller världsklass. Swish och mobilt bank-ID, som har startats och drivs av bankerna själva, är två av flera exempel på tekniska innovationer som är populära bland kunderna och väcker stort intresse från många andra länder.

De svenska bankernas stabilitet har varit till nytta när världens finansmarknader har skakat. Visserligen drabbades även svenska bankerna av den senaste finanskrisen, men till skillnad mot många andra länders banker gick återhämtningen snabbt i Sverige. Snabba och resoluta ingrepp från regering och myndigheter var en betydelsefull faktor, men när de olika stödåtgärderna summerats visar det sig att staten och skattebetalarna gått med plus med över tolv miljarder kronor. Avgifter från banker och andra intäkter till stabilitetsfonden överstiger vida de utgifter som staten haft.

Den svenska bankmodellen har med framgång kunnat användas även utanför landets gränser. Alla de stora svenska bankerna har betydelsefulla etableringar utanför Sverige, inte bara i Norden och Baltikum utan även i länder som Storbritannien och Nederländerna. Av det totala antalet anställda i de stora svenska bankerna arbetar 58 procent – 42 000 personer – i andra länder än Sverige. Färska siffror som Bankföreningen tagit fram visar också att mer än hälften – närmare bestämt 53 procent ⎼ av bankernas vinster kommer från utlandsverksamheten. Av de fyra stora bankernas vinst före skatt på 103 miljarder kronor kommer således så mycket som cirka 55 miljarder kronor från andra länder än Sverige. Man kan alltså med fog slå fast att banktjänster är ett exempel på framgångsrik svensk tjänsteexport. 

Så frågan om vinstnivån. Det bästa sättet att avgöra om vinsten i en bransch är för hög eller för låg är att med ett relevant vinstmått jämföra med andra branscher. Vi har därför för de senaste fem åren beräknat avkastningen på eget kapital, som är det mest gängse vinstmåttet, för de 40 största företagen på Stockholmsbörsen. Resultatet, som framgår av figuren, är att de fyra stora bankernas genomsnittliga avkastning för fyra av dessa fem år ligger lägre än genomsnittet för de övriga stora företagen. Det är inga stora skillnader men slutsatsen är tydlig; banker gör lägre vinster i relation till ägarnas insats än andra stora företag.

Genomsnittlig avkastning på eget kapital år 2012-2016, procent.

År 2016 var bankernas genomsnittliga avkastning på eget kapital 11,5 procent, att jämföra med snittet för andra företag som låg på 13,7 procent. Den mest lönsamma banken hamnade på plats 20 om vi rangordnar de 40 största företagen. Högt upp på listan finns etablerade och välkända företag som både säljer på export och på den svenska marknaden.

Frågan som vi ställer oss är på vilka grunder det tycks ha etablerats en myt om att bankerna gör ”övervinster”. Kanske beror det på okunskap om faktiska förhållanden? Kanske på att bankerna gör stora vinster i kronor räknat, men att man då inte tar hänsyn till att bankverksamhet binder betydligt mer kapital än andra branscher? I vilket fall är det nu dags att börja utgå från fakta. Då kan vi en gång för alla avliva den efterhängsna myten om bankernas vinster och debatten kan föras utifrån riktiga utgångspunkter.

Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen
Johan Hansing, chefsekonom Svenska Bankföreningen