Bankfokus Nr 2, 2018

Foto: iStock.com/Pe3check

Dataskyddsförordningen nu i kraft

EU:s dataskyddsförordning GDPR trädde ikraft den 25 maj 2018. I Sverige ersatte den Personuppgiftslagen som i mångt och mycket hade samma regler. Det som skiljer innebär dock betydande förändringar för både företag som lagrar data och privatpersoner vars data lagras.
Agneta Brandimarti, jurist på Bankföreningen

   Det ställs bland annat krav på företag att informera sina kunder betydligt mer än tidigare om hur deras personuppgifter används. Möjligheten öppnas för privatpersoner att få sina personuppgifter överförda till ett annat företag (rätten till dataportabilitet), vilket är en nyhet. Kraven blir också högre för företag att anmäla incidenter till Datainspektionen. Företag kommer dessutom att drabbas av högre sanktioner om de bryter mot förordningen.

I likhet med många andra, såväl företag som föreningar, har Bankföreningen och dess medlemmar bedrivit ett intensivt förberedelsearbete under senaste året med anpassningar för att kunna uppfylla förordningens krav.

Bankföreningen började arbeta med detta redan när förordningen togs fram på EU-nivå genom att föra fram banksynpunkter. Sedan den trädde ikraft har Bankföreningen tillsammans med medlemmarna tagit fram informationstexter som kan användas som grund för bankernas egen information till sina kunder. Hur dataförordningens innehåll ska tolkas har också diskuterats.

- Det har funnits en del utmaningar när det gäller att tolka förordningens regler. Särskilt gäller det hur reglerna ska appliceras på bankverksamhet som dessutom styrs av ett flertal andra lagstiftningar gällande till exempel betaltjänster, motverkande av penningtvätt samt kapitaltäckning och banksekretess, säger Agneta Brandimarti, jurist på Bankföreningen.

För att förtydliga förordningens innebörd har EU:s så kallade artikel 29-grupp, bestående av representanter från de nationella dataskyddsmyndigheterna, tagit fram vägledningar på olika områden.

Även om förordningen nu trätt ikraft, fortsätter Bankföreningens arbete med dataskyddsfrågor i höst tillsammans med medlemmarna. 

- Vi kommer att följa området allteftersom erfarenheterna ökar om hur förordningen ska tolkas, säger Agneta Brandimarti.

 

 

Bankfokus NR 2 • JUNI 2 0 1 8