Medlemmar

Stadgar för Bankföreningen

§1   Ändamål

Föreningens firma är Svenska Bankföreningen.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen genom att

 • arbeta för att förtroendet för banksektorn ökar
 • verka för väl fungerande och konkurrensneutrala regelverk, såväl nationellt som inom EU och internationellt
 • verka för hög banksäkerhet och väl fungerande infrastruktur för betalningar
 • i övrigt verka för en sund utveckling av det svenska bankväsendet.

Ändamålet får på uppdrag av föreningens medlemmar helt eller delvis fullgöras genom helägda dotterbolag till föreningen.

Bestämmelserna i dessa stadgar om bank äger motsvarande tillämpning på kredit­marknadsbolag (hypoteksbolag och finansbolag) och filial till utländskt bankföretag.

§2   Medlemskap i föreningen

Efter ansökan hos föreningens styrelse kan inträde i föreningen vinnas av

1) bankaktiebolag

2) filial till utländskt bankföretag under förutsättning att vederbörlig anmälan om verksamheten gjorts till Finans­­inspektionen eller tillstånd för verksamheten lämnats av Finansinspektionen,

3) kreditmarknadsföretag och bankaktiebolag som ingår i samma koncern som en medlemsbank under förutsättning att sökanden med vederbörligt tillstånd av Finansinspektionen bedriver eller avser att bedriva verksamhet i Sverige.

Styrelsen beslutar om medlemskap i föreningen.

§3   Medlemskapets innebörd

Bank som är medlem i föreningen har rätt att få del av de förmåner som medlemmarna är berättigade till, bl.a. information dels om föreningens verksamhet och ståndpunkter, dels om utvecklingen nationellt och internationellt i frågor av betydelse för medlemskretsen.

Medlemskap i föreningen medför skyldighet att

dels lämna de uppgifter om sin verksamhet som krävs för att medlemsavgift ska kunna beräknas, 

dels erlägga avgift till föreningen enligt den fördelning mellan medlemmarna som bestäms av årsmötet,

dels underkasta sig de förpliktelser som framgår av dessa stadgar eller beslutas av årsmöte.

§4   Avtal och rekommendationer

Föreningen ska informera alla medlemmar om rekommendationer och liknande som beslutas inom ramen för föreningens verksamhet.

Medlem är skyldig att ta del av och i möjligaste mån följa sådana rekommendationer.

§5   Årsmöte

Föreningen håller årligen årsmöte senast under juni månad i Stockholm samt extra årsmöte då styrelsen finner sådant erforderligt.

Årsmöte kan genomföras genom ett skriftligt förfarande (per capsulam). Vid sådant årsmöte tillställs alla medlemmar information om de ärenden som ska behandlas, styrelsens yttranden samt förslag till protokoll. Medlem har möjlighet att meddela sitt ställningstagande i de olika ärendena vid ordinarie årsmöte senast 14 dagar och vid extra årsmöte senast 8 dagar efter det att årsmöteshandlingarna sänts ut.

Frågor som ska behandlas vid årsmöte kan väckas av antingen styrelsen eller medlem av föreningen.

I sistnämnda fall ska frågan skriftligen tillställas styrelsen minst två månader före dess sammanträde.

Om ett fysiskt årsmöte genomförs utser varje medlem en eller flera representanter. Dessa äger alla rätt att delta i överläggningarna. Vid fattande av beslut deltar varje medlem endast genom ett därtill befullmäktigat ombud. Därvid gäller omröstningsreglerna enligt § 7.

Kallelse till fysiskt årsmöte utgår skriftligen till varje medlem minst 14 dagar före ordinarie möte och minst åtta dagar före extra möte.

Kallelsen ska därvid ange de ärenden som ska behandlas vid mötet och åtföljas av de yttranden styrelsen kan ha avgivit. Vid ordinarie möte får dock, om mötet så medger det, även ärende behandlas som inte upptagits i kallelsen. 

§6   Ärenden vid årsmöte

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 • val av ordförande och justerare vid mötet
 • upprättande av röstlängd
 • framläggande av årsredovisning
 • framläggande av revisionsberättelse
 • fastställande av resultat- och balansräkning
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 • val av styrelsens ledamöter och suppleanter
 • val av revisor och suppleant för denna
 • styrelsens framställningar och förslag
 • övriga anmälda ärenden och förslag

§7   Omröstningsförfarande vid årsmöte

Vid årsmöte väljs ordförande efter huvudtalet.

I övrigt äger omröstning rum efter följande grunder:

Varje medlem har det antal röster som motsvarar medlemmens andel av föreningens totala intäkter från medlemsavgifter under föregående verksamhetsår.

Medlem får dock inte utöva rösträtt för mer än en tiondel av samtliga närvarandes röstetal.

§8   Föreningens styrelse

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse, bestående av minst tre och högst elva ledamöter, valda för en tid av högst tre år. I styrelsen ingår därjämte föreningens verkställande direktör.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Avgår ledamot innan utgången av den tid, för vilken han valts, väljs ny ledamot för den återstående tiden.

Årligen utses suppleanter till det antal som årsmötet för varje gång bestämmer.

Valbar är styrelseledamot i medlemsföretag och person som ingår i medlemsföretags ledning. Ledamot eller suppleant, som inte längre uppfyller nämnda villkor för valbarhet, anses ha frånträtt uppdraget.

§9   Tid och plats för styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder i Stockholm eller på annan plats på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Föreligger fråga, som avses i § 17, ska detta anges i kallelsen.

För att giltigt beslut ska kunna fattas fordras att minst hälften av de ordinarie ledamöterna eller deras respektive suppleanter är närvarande och ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.

§10   Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:

a) att utse och entlediga verkställande direktör
b) att besluta om föreningens organisation
c) att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete och en instruktion för verkställande direktören
d) att utse ett arbetsutskott och fastställa dess närmare uppgifter
e) att årligen fastställa budget för föreningen
f) att besluta om antagande av nya medlemmar i föreningen
g) att kalla föreningens medlemmar till årsmöte
h) att för årsmötet framlägga de ärenden som den anser bör tas upp till behand­ling liksom att bereda och avge eget yttrande över förslag som lämnats in i behörig ordning
i) att se till att årsmötets beslut verkställs
j) att övervaka att dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut efterlevs

Styrelsen har i övrigt ansvar och befogenheter i enlighet med vad som anges i aktiebolagslagen.

§11   Verkställande direktören

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören har även i övrigt en ställning motsvarande den som innehas av en verkställande direktör i enlighet med aktiebolagslagen.

Den verkställande direktören eller annan tjänsteman i föreningen får inte från medlem i föreningen uppbära arvode eller annan ersättning för utfört uppdrag.

§12   Firmateckning

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

Den verkställande direktören får alltid företräda föreningen och teckna dess firma beträffande angelägenheter motsvarande de som en verkställande direktör i ett aktiebolag enligt lag är behörig att vidta.

Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan befattningshavare att ensamma eller flera i förening företräda föreningen och teckna dess firma.

§13   Ekonomi

Medlem är skyldig att betala årlig avgift, vilken består av medlemsavgift som tillfaller föreningen för dess verksamhet och serviceavgift som tillfaller helägt dotterbolag till föreningen för verksamhet i dotterbolag. Medlemmarna betalar avgift enligt den fördelning mellan dem som bestäms av årsmötet.

§14   Revision

För granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utser ordinarie årsmöte ett registrerat revisionsbolag.

§15   Utträde ur föreningen

Anmälan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen till föreningens styrelse. Utträdande medlem är skyldig att svara för sin andel av föreningens kostnader under tolv kalendermånader från och med månaden efter den då anmälan kom föreningen till handa. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen medge undantag helt eller delvis från denna skyldighet.

Styrelsen ska omedelbart underrätta föreningens medlemmar om medlem anmält utträde ur föreningen. Utträdande medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under uppsägningstiden. 16

§16  Medlemskapets upphörande

Bank som inte längre uppfyller kraven i § 2 för medlemskap, trätt i likvidation eller försatts i konkurs anses därmed ha upphört att tillhöra före­ningen.

§17   Uteslutning ur föreningen m.m.

Om anledning därtill föreligger kan årsmöte efter förslag av styrelsen utesluta en bank ur föreningen. För att uteslutning ska ske fordras att minst tre fjärdedelar av de röstande och minst fem sjättedelar av de vid årsmötet avgivna rösterna är ense om beslutet.

I behandling av ärende som avses i denna paragraf får representant för banken ifråga inte delta.

Styrelsen eller årsmötet får besluta om de skyldigheter som en uteslutning ur före­ningen ska medföra för medlemmen.

§18   Ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar erfordras antingen enhälligt beslut på årsmöte eller beslut av två årsmöten, varav ett ordinarie, samt att vid det möte som hålls sist, ändringsförslaget bifalls med minst hälften av de röstande och minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.