Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till förslag om företagsbeskattning

Bankföreningen välkomnar att företagsskattesystemet ses över. Det är viktigt att de svenska företagsskattereglerna är internationellt konkurrenskraftiga, men också att de ger incitament till en hållbar och sund affärsverksamhet.

Den 12 juni presenterade Företagsskattekommittén ett förslag på ett nytt bolagsskattesystem "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet". Huvudförslaget innebär en långtgående begränsning av avdragen för räntekostnader kombinerat med ett finansieringsavdrag.

- Kommitténs huvudförslag om att ta bort avdragsrätten för nettoräntekostnader är mycket långtgående. Det ger förändrade verksamhetsvillkor för många branscher, beroende på hur man finansierar sin verksamhet. Därför anser vi att förslagets konsekvenser för såväl samhällsekonomin i helhet som för olika sektorer måste analyseras mer noggrant än vad utredningen har gjort, säger Bankföreningens vd Thomas Östros.

Bankföreningens utgångspunkt är att företagsskattesystemet ska vara neutralt och inte utformas olika beroende på branschtillhörighet. Därför ifrågasätter föreningen den schablonintäkt som föreslås för vissa typer av finansiella företag. Att använda schabloner kan dessutom ge upphov till snedvridningar och orättvisa mellan företag och över tid.

- Vi är också kritiska till förslaget om att ta bort avdragsrätten för ränta på efterställda lån. I andra länder går utvecklingen i motsatt riktning. Efterställda lån är viktiga instrument för krishantering och finansiell stabilitet i en bank. Genom att kostnaden ökar för efterställda lån motverkas regeringens, Finansinspektionens och Riksbankens ambitioner att stärka bankernas kapitalisering, säger Thomas Östros.

Publicerad den 12 juni 2014