Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till Finansinspektionens förslag till ökade riskvikter för företagsutlåning

Bankföreningen delar Finansinspektionens syn att riskbaserade kapitalkrav har betydande fördelar jämför med icke riskbaserade krav. Av det skälet är det en bättre väg att revidera principerna för interna modeller än att introducera kapitalkrav som inte är riskkänsliga.

 – Vi ifrågasätter dock Finansinspektionens agerande att föreslå principer för beräkning av företagsriskvikter som inte är i linje med EU-regelverket, och går utöver vad som är befogat av historiska kreditförluster och ekonomiska fundamenta.

– Svenska banker ska kunna beräkna riskvikter enligt samma grunder som andra banker i EU. Att svenska banker har låga riskvikter beror på att kreditportföljerna är välskötta och att bankerna historiskt sett uppvisat lägre kreditförluster än genomsnittet för banker i EU. Ett viktigt syfte med det riskbaserade regelverket är att dokumenterat trygga och stabila system för kreditgivning ska premieras, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

- Vi kan dessutom konstatera att Finansinspektionen nu föreslår betydande förändringar för beräkning av riskvikter för företagslån samtidigt som Baselkommittén i närtid förväntas lägga fram förslag till nya regler för användning av interna modeller. Tidigare erfarenheter visar att det kan föranleda problem att skapa nationella regler som avviker från de som utvecklas internationellt, säger Hans Lindberg.