Stibor

Stibor

Bankföreningen är huvudman och har det övergripande ansvaret för Stibor. Det framgår av det ramverk som började tillämpas den 4 mars 2013. Stiborbankerna är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB och Swedbank.

Ramverket säkerställer en tydlig struktur för styrning och kontroll samt transparens kring prissättningen. Det innehåller också regler för hur Stiborbanker ska utses. Riksbanken och Nasdaq är observatörer i arbetet. Stiborkommittén, som har utsetts av Bankföreningen, ansvarar för ramverket och uppföljning av hur ramverket tillämpas.

Stibor följer räntekonventionen faktiska dagar/360. Med faktiska dagar avses det antal dagar som gäller för aktuell löptid.