Stibor

Stibor

I Europa pågår ett omfattande arbete med att anpassa dagens interbankräntor till Benchmarkförordningen, som kom i januari 2018. Som en följd av den nya förordningen bildades Financial Benchmarks Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen, som sedan januari 2019 bedriver Bankföreningens Stiborverksamhet.

Ramverket för Stibor, som började tillämpas den 4 mars 2013, säkerställer en tydlig struktur för styrning och kontroll samt transparens kring prissättningen. Det innehåller också regler för hur Stiborbanker ska utses. Stiborbankerna är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB och Swedbank. Riksbanken och Nasdaq är observatörer i arbetet.

Financial Benchmarks Sweden AB ansvarar för ramverket och uppföljning av hur ramverket tillämpas. Från och med den 20 april 2020 tar Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) över som administratör för Stibor.

Stibor följer räntekonventionen faktiska dagar/360. Med faktiska dagar avses det antal dagar som gäller för aktuell löptid.