Stibor

Ramverk för Stibor

Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden (”Stiborbankerna”) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.

Avtal med rörlig ränta är i betydande omfattning kopplade till Stibor. Detta ramverk reglerar hur fastställandet av Stibor styrs och kontrolleras, vad som gäller för Stiborbankerna, hur dessa utses samt hur transparens kring Stibor åstadkoms. För hanteringen av Stiborrelaterade frågor ansvarar en Stiborkommitté och ett sekretariat. Uppgifterna för dessa anges i ramverket. 

Bankföreningen överlämnade den 1 januari 2019 ansvaret för Stibors verksamhet till ett helägt dotterbolag, Financial Benchmarks Sweden AB (nedan Financial Benchmarks). De uppgifter som tidigare ankom på Bankföreningen och dess styrelse har i samband med detta övertagits av Financial Benchmarks och dess styrelse. Stiborkommittén är en kommitté inom bolaget. Bolaget har också funktionen som Stiborsekretariat.


Stibor fastställs enligt följande ramverk bestående av tre delar:

 1. Regler om styrning och kontroll

 2. Regler för inrapportering och beräkning av Stibor

 3. Regler för Stiborbankernas interna styrning

Regler om styrning och kontroll (1) beslutas av styrelsen för Financial Benchmarks. Beslut om övriga delar (2 och 3) fattas av Stiborkommittén på uppdrag av Financial Benchmarks styrelse. 

Ramverket har utformats med beaktande av ”ESMA/EBA Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU.”


1. Regler om styrning och kontroll


Stiborkommittén

Stiborkommittén består av representanter för samtliga Stiborbanker samt av minst en oberoende ledamot. Varje Stiborbank har rätt att nominera en ledamot och en suppleant. Nomineringen görs av bankens CFO på koncernnivå eller bankens landchef och ska lämnas till Stiborsekretariatet med en redogörelse för kandidatens kompetens.

Oberoende ledamot nomineras av Financial Benchmarks kansli.

Financial Benchmarks styrelse utser ledamöter och personliga suppleanter för dessa i Stiborkommittén. Kommittén utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Mandatperioden för ledamot och suppleant är två år och kan förlängas.

Till ledamot från Stiborbank kan utses den som är anställd i en Stiborbank och har god kunskap om den svenska finansmarknaden och särskilt penningmarknaden/interbankmarknaden. Personen får inte vara rapportör av Stiborräntesatser. Om personens anställning i Stiborbanken upphör lämnar personen automatiskt kommittén.

Till oberoende ledamot kan utses person som inte är, eller under de senaste två åren har varit, anställd i eller haft uppdrag för Stiborbank och har god kunskap om den svenska finansmarknaden och om användningen av Stibor.

Riksbanken, beräkningsombudet och Financial Benchmarks har rätt att utse observatörer i kommittén. Dessa har rätt att delta i kommitténs sammanträden.

För ledamot och suppleant i kommittén samt för eventuella observatörer gäller sekretess beträffande uppgifter som de får del av rörande enskilda banker.

Kommittén sammanträder fyra gånger per år och i övrigt om ordföranden, två ledamöter, Financial Benchmarks eller Riksbanken begär det. 

Kommittén sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse och underlagsmaterial ska sändas till ledamöterna, suppleanterna och observatörerna senast en vecka före sammanträdet. Vid sammanträdena ska upprättas minnesanteckningar. Dessa ska publiceras senast tre månader efter sammanträdet på hemsida som Financial Benchmarks bestämmer. Ärenden kan avgöras per telefon eller med hjälp av elektronisk kommunikation om alla ledamöter tillstyrker detta.

Stiborkommittén har ställning som kommitté inom Financial Benchmarks. Avtal rörande Stiborverksamheten, till exempel med beräkningsombud, sluts av Financial Benchmarks. 

Stiborkommitténs uppgifter

Stiborkommittén har följande uppgifter:

 • Utforma och besluta om avsnitt 2 och 3 i ramverket, dvs. ”Regler för inrapportering och beräkning av Stibor” samt ”Regler för Stiborbankernas interna styrning”.
 • Utforma och besluta om kompletterande riktlinjer till ramverket om sådana anses behövas, till exempel beträffande minimikrav för intern styrning och Stibordokumentationens närmare innehåll.
 • Följa upp tillämpningen av detta ramverk och Stiborbankernas rapportering av räntesatser.
 • Hantera frågor rörande Stibor som hänskjuts till kommittén av Financial Benchmarks styrelse, Riksbanken, beräkningsombudet eller en Stiborbank.
 • Årligen göra en bedömning av om det finns behov av förändringar i beräkningen av Stibor och om så bedöms vara fallet initiera förändringar i ramverket.
 • Säkerställa att transparens upprätthålls kring Stibors fastställande.
 • Se till att hemsidan för Stibor är uppdaterad med relevant information och i enlighet med detta ramverk.
 • Utforma förslag till avtal med beräkningsombud för godkännande av Financial Benchmarks.
 • Föreslå nya Stiborbanker.
 • Om en Stiborbank inte följer ramverket utfärda en erinran till banken och om banken inte inom två veckor gjort rättelse rapportera detta till Financial Benchmarks styrelse som därefter har rätt att fatta beslut om eventuella åtgärder mot Stiborbanken.
 • För beslutsförhet krävs att minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med 2/3 majoritet av de närvarande. För beslut om erinran och rapportering av Stiborbank till Financial Benchmarks styrelse krävs dock enhällighet bland de övriga bankerna.
 • Årligen avge en redogörelse för hur beräkningen av Stibor fungerat.
 • Besluta om att godkänna genomförd extern granskning samt uppdra åt berörda aktörer att åtgärda eventuella felaktigheter som uppmärksammats under den externa granskningen.

Stiborkommittén ska redovisa förekomsten av intressekonflikter.

Stiborkommittén ska i sin verksamhet också i övrigt följa ESMA/EBA-principerna.

Stiborkommittén kan utse arbetsgrupper för att bereda eller fullgöra vissa av de uppgifter som anges ovan. 

Stiborbankernas uppgifter

En Stiborbank ska inrapportera räntesatser i enlighet med del 2 i detta ramverk och i övrigt följa de regler som finns i ramverket.

En Stiborbank ska genom sin VD eller annan person i bankens ledningsgrupp till vilken VD delegerat uppdraget bekräfta att banken följer detta ramverk och ESMA/EBA-principerna.

Krav för att vara Stiborbank

För att en bank ska kunna vara Stiborbank krävs att:

 • Banken sedan minst ett år har betydande direkt eller indirekt Stiborkoppling i sin verksamhet och är aktiv som mellanhand eller emittent på den svenska penningmarknaden.

 • Banken har personal och system som säkerställer att banken kan rapportera räntesatser varje bankdag.


Beslut om godkännande av Stiborbank m m

En bank ansöker hos Stiborkommittén om att bli antagen som Stiborbank. I ansökan ska banken uttryckligen åta sig att följa detta ramverk för Stibor och de beslut som fattas av Financial Benchmarks styrelse och Stiborkommittén.

Kommittén ska med eget yttrande överlämna ansökan till Financial Benchmarks styrelse som fattar beslut om eventuellt godkännande av banken som Stiborbank.

En Stiborbank som inte längre uppfyller kraven för att vara Stiborbank, upphör att vara Stiborbank.  Sådant beslut fattas av Financial Benchmarks styrelse efter förslag från Stiborkommittén

Kontrollfunktioner

Riksbanken och Stiborkommittén har rätt att på begäran få tillgång till uppgifter om Stiborbankernas rapportering av räntesatser och grunderna för hur dessa har satts samt övriga uppgifter av betydelse för fastställande av Stibor.

Finansinspektionen utövar tillsyn i enlighet med sina bemyndiganden.

Extern revision ska genomföras av Stiborverksamheten hos Financial Benchmarks, Stiborbankerna och beräkningsombudet minst vartannat år i enlighet med beslut av Stiborkommittén.

Stiborsekretariatet

Stiborkommittén ska ha tillgång till en sekretariatsfunktion som tillhandahålls av Financial Benchmarks. Stiborsekretariatet ska under kommitténs ledning svara för den administrativa hanteringen av de uppgifter som kommittén har enligt detta regelverk. 

Sekretariatet ska löpande följa upp efterlevnaden av ramverket och ESMA/EBA-principerna och vid behov rapportera vidare till Stiborkommittén.

Sekretariatet ska ta emot synpunkter och klagomål angående Stibor från olika intressenter och föra viktigare sådana vidare till kommittén. Kommittén kan i sin tur informera Finansinspektionen om det anses påkallat. Dessa frågor handläggs enligt en av sekretariatet utformad procedur (visselblåsningssystem).

Sekretariatet ska informera Finansinspektionen om verksamheten och lämna de upplysningar som inspektionen begär om verksamhetens bedrivande.

Stiborsekretariatet ska upprätta en intern arbetsordning som bl.a. ska ange hur kommunikationen med Stiborbankerna och beräkningsombudet lagras.  

Transparens

Talesperson för Stibor är Stiborkommitténs ordförande. Denne kan delegera till sekretariatet eller annan att uttala sig i särskilda frågor.

Detta ramverk liksom namnen på Stiborbankerna och på ledamöterna i Stiborkommittén ska finnas tillgängliga på hemsida som Financial Benchmarks bestämmer. Varje Stiborbanks inrapporterade räntesatser ska offentliggöras varje bankdag snarast efter det att Stibor fastställts. Det senaste årets inrapporterade räntesatser ska också offentliggöras. Vidare ska Stibor för olika löptider under de senaste fem åren finnas tillgängliga. Kraven på lagring och tillhandahållande av Stibor och inrapporterade räntesatser gäller med början från och med det datum då detta regelverk träder i kraft. 

Sekretariatet ska ombesörja att bekräftelser från Financial Benchmarks, Stiborbankerna och beräkningsombudet om att detta ramverk och ESMA/EBA-principerna följs, publiceras på hemsida som Financial Benchmarks bestämmer.

Beräkningsombud

Stiborkommittén ska utforma förslag till avtal om en funktion med uppgift att beräkna Stibor för olika löptider baserat på de av Stiborbankerna inrapporterade räntesatserna och i enlighet med del 2 ”Regler för inrapportering och beräkning av Stibor”. Ett sådant beräkningsombud ska uppfylla följande krav:

 • Säkert system för inrapportering av räntesatser och certifikatpriser.
 • System, inklusive reservsystem, som säkerställer att inrapporterade räntesatser kan tas emot varje bankdag på angivna tider.
 • System för upptäckt och omgående återkoppling till berörd bank vid avvikelser i rapporteringen.
 • Vara tillgänglig för frågor från rapportörerna i samband med inrapporteringen (om oklarheter förekommer).
 • Ha system för att beräkna Stibor för olika löptider i enlighet med del 2 i detta ramverk. 
 • Leverera Stiborräntesatserna till informationstjänster på fastlagda tidpunkter varje bankdag.
 • Lagra och hålla allmänt tillgängliga tidsserier över Stibor, de enskilda Stiborbankernas inrapporterade räntesatser och certifikatpriser under de senaste fem åren med början från och med det datum då detta regelverk träder i kraft.
 • Vid byte av beräkningsombud kunna överföra samtliga historiska data till ett nytt ombud på ett sådant sätt att uppgifterna fortsatt kan vara allmänt tillgängliga.
 • Ha system för internkontroll, för lagring av kommunikation med Stiborbankerna och Financial Benchmarks, för publicering av rättelse av felaktig Stibor samt för visselblåsning.
 • Ha namngiven befattningshavare som är internt ansvarig för beräkningen av Stibor. 
 • VD – eller annan person i ledningsgruppen till vilken VD har delegerat uppdraget – ska bekräfta att detta ramverk och ESMA/EBA-principerna följs.

Ändringar av regelverket

Förslag till ändringar eller kompletteringar av detta ramverk förbereds av Stiborkommittén, som därvid ska samråda med Riksbanken. 

Ändringsförslag ska publiceras på hemsida som Financial Benchmarks bestämmer och information om ändringen ska lämnas till olika intressenter [via beräkningsombudet]. Ändringsförslaget ska vara öppet för kommentarer under en period på fyra veckor efter det att det har publicerats. 

Finansinspektionen ska informeras särskilt om planerade ändringar i ramverket.

Beslut om ändringar av del 1 ”Regler för styrning och kontroll” fattas av Financial Benchmarks styrelse på grundval av ett motiverat förslag från kommittén. 

Beslut om ändringar av del 2 ”Regler för inrapportering och beräkning av Stibor” och del 3 ”Regler för Stiborbankernas interna styrning” fattas av kommittén och anmäls till Financial Benchmarks styrelse vid dess nästa sammanträde. 

Om osedvanliga marknadsförhållanden råder och dessa allvarligt kan påverka interbankmarknaden kan kommittén besluta om ändringar också av del 1 ”Regler för styrning och kontroll”. Ett sådant beslut ska omedelbart anmälas till Financial Benchmarks styrelse för godkännande.

Avsnitt 1 av ramverket har fastställts av Bankföreningens styrelse den 5 december 2012. Det har ändrats genom beslut den 12 december 2013, den 12 mars 2015 samt den 14 december 2018.

2. Regler för inrapportering och beräkning av Stibor


Rutin och klockslag för inrapportering och beräkning.

Rapportering av räntesatser och beräkning av Stibor görs varje bankdag. Inrapportering görs med tre decimaler för varje löptid som anges nedan. Inrapportering får ske först efter det att ytterligare en person utöver rapportören har kontrollerat och bekräftat bankens bidrag (four-eye-principle). Rapportering sker till beräkningsombudet i system och enligt rutiner som överenskommits mellan Stiborkommittén och beräkningsombudet.

 • 10.25–10.45 Rapportering av räntesatser, som under denna period inte är synliga för någon annan än rapportören och kontrollanten.

 • 10.45–10.55 Samtliga räntesatser är synliga för rapportörerna inom Stiborbankerna. Under denna period kan handel ske enligt vad som anges nedan och rapporterade räntesatser kan korrigeras vid felrapportering.

 • 10.55–11.00 Beräkning av Stibor för löptider enligt nedan.

 • 11.00 Stibor och respektive banks rapporterade räntesatser för de olika löptiderna görs offentliga.

Under tid för handel ska behörig personal i banken finnas tillgänglig för eventuell handel med övriga Stiborbanker.

Inrapporterade räntesatser får ändras endast vid felrapportering. Om en Stiborbank bedömer att en annan banks bidrag kan vara felaktigt, är den förstnämnda banken under perioden för handel skyldig att snarast uppmärksamma den andra banken på detta förhållande. Dock ska möjligheten till handel inte försättas. Handel är inte en giltig orsak för ändring. En automatisk varningsrutin, som varnar om inrapporterad räntesats avviker mer än +/-5 punkter från föregående dags inrapportering, ska finnas på respektive Stiborbank.

Om en bank inte har rapporterat vid ovan angivna tidpunkter ska påminnelserutiner finnas hos beräkningsombudet. Processen förskjuts då 10 minuter för att samtliga banker ska kunna rapportera. Sådan förskjutning kan ske högst 5 gånger. Under förutsättning att minst fyra banker därvid har rapporterat beräknas Stibor.

Om Stibor inte kan beräknas och/eller offentliggöras för en eller flera av löptiderna enligt ovan beskrivna rutiner, gäller som Stibor för den aktuella dagen den Stibor som utgör genomsnittet av Stibor under de fem senaste bankdagarna.


Löptider för vilka räntesatser ska rapporteras samt handelspoststorlek

Löptider Handelspost A1   Handelspost B2 
T/N3 SEK 500 miljoner SEK 50 miljoner
1 vecka  SEK 250 miljoner SEK 25 miljoner
1 månad   SEK 100 miljoner SEK 10 miljoner
2 månader SEK 100 miljoner SEK 10 miljoner
3 månader SEK 100 miljoner SEK 10 miljoner
6 månader SEK 100 miljoner  SEK 10 miljoner

1 Handelspost avser Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank
2Handelspost avser Länsförsäkringar Bank och SBAB
3Tomorrow next: Löptid i morgon till nästa bankdag


Varje Stiborbank har rätt att låna en handelspost per motpart och löptid per dag till respektive motparts rapporterade räntesatser. Dessutom har varje Stiborbank rätt att placera en handelspost per motpart och löptid per dag till respektive motparts rapporterade räntesatser med avdrag av en bid/offerspread på högst 15 punkter. Stiborkommittén kan besluta om särskilda spreadar för olika löptider. 

Stiborbankerna Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank ska fördela minst 2 miljarder SEK vardera i motpartslimit per Stiborbank för Stiborhandel. Handelsposternas storlek anges i tabell för Handelspost A) ovan.

Stiborbankerna Länsförsäkringar Bank och SBAB ska fördela minst 200 miljoner SEK vardera i motpartslimit per Stiborbank för Stiborhandel. Handelsposternas storlek anges i tabell för Handelspost B) ovan.

För att underlätta för fler banker att bli Stiborbanker kan handelsposterna och limiterna för tillkommande Stiborbanker anpassas individuellt efter beslut av Stiborkommittén.

Om limiten utnyttjas helt kan ingen mer handel ske med den motparten. Den Stiborbank som nått limiten måste omgående informera Stiborkommittén. 

Underlag för rapportering

Som grund för sin rapportering för varje enskild löptid ska respektive bank använda:

I första hand
• (1) Avslut in- eller utlåning i SEK i interbankmarknaden 

I andra hand
• (2a) Noterade interbanknivåer i SEK eller
• (2b) Korg av Commercial Papers (CP) och/eller Certificate of Deposits (CD)
  bestående av:
   - minst 50% SEK
   - EUR swappat till SEK
   - USD swappat till SEK

Till interbankräntan eller korgen ovan adderas sedan en spread för att komma till en ränta banken är villig att låna ut på. Spreaden sätts individuellt av respektive bank.

Styrkande av rapporterade räntesatser

Respektive banks underlag ska kunna styrkas genom transaktioner i interbankmarknaden eller de CP/CD-marknader man är aktiv i. Om transaktioner saknas ska banken i vart fall tillhandahålla dagligen uppdaterade indikativa CP/CD-räntesatser på löptider upp till 6 månader via informationstjänster (till exempel Reuters, Bloomberg eller SIX) eller via Market Maker per e-post.

Varje bank åtar sig att lagra inrapporterat underlag och hålla det tillgängligt för intern och extern granskning under minst fem år. Stiborkommittén tar fram en gemensam mall för hur lagring och regelbunden rapportering till kontrollorgan ska ske.

Publicering av räntesatser för svenska Commercial Papers

I samband med rapportering av räntesatser för Stibor ska banken rapportera in aktuella indikativa räntesatser för svenska Commercial Papers i SEK för löptider upp till 6 månader. Inrapportering ska ske senast kl. 11.00. Beräkningsombudet sammanställer och publicerar dessa på sin hemsida samt förmedlar vidare till informationstjänster.

Beräkning av Stibor

För att Stibor ska beräknas och publiceras krävs minst fyra Stiborbanker. Stibor för de olika löptiderna ska då beräknas av beräkningsombudet som ett aritmetiskt medelvärde av inrapporterade räntesatser (avrundat enligt gällande avrundningsprinciper4 ) med tre decimaler.

Om antalet Stiborbanker är sex eller lägre ska samtliga inrapporterade räntesatser ingå i beräkningen. Om antalet Stiborbanker är sju eller åtta tas den högsta och lägsta räntesatsen för varje löptid bort före beräkningen. Om antalet Stiborbanker är nio eller fler tas de två högsta och de två lägsta räntesatserna bort före beräkningen.

4Siffrorna 1, 2, 3 och 4 avrundas nedåt. Siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9 avrundas uppåt.

3. Regler för Stiborbankernas interna styrning


Varje Stiborbank ska ha ett internt regelverk som anger hur banken ska fullgöra sitt uppdrag som Stiborbank.  Regelverket ska beslutas av bankens VD eller av annan person i bankens ledningsgrupp till vilken VD har delegerat uppdraget. Regelverket ska innehålla bestämmelser som innebär att banken följer ESMA/EBA-principerna för ”Benchmark Submitters”5

Avsnitten 2 och 3 av ramverket har fastställts av Stiborkommittén den 14 december 2012. Ändringar har beslutats den 22 november 2013, den 13 februari 2015 samt den 23 februari 2018.

5ESMA-EBA Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU.