Stibor

Anpassning till Benchmarkförordningen

För att anpassa Stibor till Benchmarkförordningen (BMR) har Svenska Bankföreningen bildat ett helägt dotterbolag, Financial Benchmarks Sweden AB (FBS), som sedan den 1 januari 2019 har tagit över Bankföreningens Stiborverksamhet.

EU-kommissionen offentliggjorde i oktober 2018 sitt beslut, enligt Benchmarkförordningen, att Stibor är ett så kallat kritiskt referensvärde i Sverige. Stibor finns därmed registrerad i EU-kommissionens förteckning över kritiska referensvärden. Reglerna ställer bland annat långtgående krav på kontroll och övervakning samt på dokumentation och transparens för administratörerna av räntan.

Våren 2019 meddelade EU-kommissionen att en politisk överenskommelse gjorts kring Benchmarkförordningens övergångsbestämmelser vilket ger kritiska benchmarks samt benchmarks med administratörer utanför EU ytterligare två år för anpassningen till BMR. Då Stibor är klassat som ett kritiskt benchmark innebär detta att en ansökan om tillstånd ska vara inlämnad till Finansinspektionen senast den 31 december 2021. FBS har beslutat att använda en del av den extra tid som nu lämnats för en anpassning till BMR, men också tillse att en ansökan om auktorisation lämnas in under 2020.

Fram till dess pågår ett betydande arbete för att uppfylla kraven om auktorisation. Fixingen av Stibor har sedan Stibor infördes i slutet av 1980-talet publicerats fritt och utan kostnad. Med anledning av Benchmarkförordningen och den anpassning som förordningen kräver, kommer kostnaden för att administrera och underhålla Stibors verksamhet att öka. Det är därför troligt att det kommer att tas ut licensavgifter för möjligheten att erhålla Stibor i realtid. Stibor kommer även i fortsättningen att finnas tillgänglig utan kostnad, men genom en senarelagd öppen publicering.