Stibor

Anpassning till Benchmarkförordningen - BMR

Financial Benchmarks Sweden AB (FBS), ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen, ansvarar idag för Bankföreningens Stiborverksamhet. Per den 20 april lämnas ansvaret för Stibor och dess administration över till Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF).

EU-kommissionen har beslutat att Stibor är ett så kallat kritiskt referensvärde i Sverige. Stibor finns därmed registrerad i EU-kommissionens förteckning över kritiska referensvärden. Enligt Benchmarkförordningens övergångsbestämmelser ska kritiska benchmarks ha anpassats till den nya lagstiftningen före utgången av 2021. Detta innebär också att en ansökan om tillstånd ska vara inlämnad till Finansinspektionen senast den 31 december 2021.

För att anpassa Stibor till Benchmarkförordningen har Financial Benchmarks Sweden beslutat att överföra administrationen av referensräntan Stibor till Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), ett svenskt dotterbolag till Global Rate Set Systems (GRSS) - en oberoende specialist och leverantör av finansiella benchmarktjänster.

GRSS är idag beräkningsombud för europeiska Euribor och för norska Nibor. De är auktoriserad administratör enligt BMR och ägare av tjeckiska Pribor och de har också, genom ett avtal med den danska bankföreningen Finans Danmark, tagit över administrationen av Cibor.

Den 20 april i år övertar Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) beräkningen och administrationen för Stibor.

SFBF kommer under 2020 att lämna in en ansökan om auktorisation till Finansinspektionen.

Fixingen av Stibor har sedan Stibor infördes i slutet av 1980-talet publicerats fritt och utan kostnad. Med anledning av Benchmarkförordningen och den anpassning som förordningen kräver, kommer kostnaden för att administrera och underhålla Stibors verksamhet att öka. Licensavgifter kommer därför att införas för möjligheten att erhålla Stibor i realtid. Stibor kommer även i fortsättningen att finnas tillgänglig utan kostnad, men genom en senarelagd öppen publicering.

För mer information om kommande tillgång till och distribution av Stibor hänvisas till SFBF. https://swfbf.se/