Skatt

Finansskatten och resolutionsavgiften

Den 7 november 2016 presenterade en statlig utredning ett förslag om skatt för företag i den finansiella sektorn (SOU 2016:76). Förslaget innebar att en särskild skatt på 15 procent läggs på lönekostnader hos företag som säljer momsbefriade finansiella tjänster och försäkringstjänster. Förslaget mötte skarp kritik från en rad remissinstanser, däribland Skatteverket. Regeringen meddelade den 25 februari att man inte avser att gå vidare med utredningens förslag.

På en pressträff den 25 februari 2017 och i en artikel på DN Debatt samma dag informerade regeringen om att man lägger ner förslaget om en finansskatt. Istället föreslog regeringen att bankerna ska bidra mer till samhällsekonomin genom dels en ökad beskattning i en annan form än den föreslagna finansskatten, dels genom att man minskar de risker som banksektorn kan utsätta samhällsekonomin för genom sitt risktagande.

Den senare kompensationen ska ske genom ett ökat uttag av den så kallade resolutionsavgiften inom ramen för åtgärder mot krishantering i finansiella institut vilka regleras i lagen (2015:1016) om resolution.

Regeringen föreslog därför i en promemoria den 27 februari 2017 om en kraftigt höjd och permanent avgift till resolutionsreserven från den 1 januari 2018.

Flera tunga remissinstanser, däribland Bankföreningen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Riksbanken, var kritiska till regeringens förslag. Bankföreningen ansåg till exempel att förslaget var en förtäckt skatt och att den sannolikt hade stridit mot EU:s statsstödsregler eftersom det hade skapat en betydande konkurrensfördel för utländska bankfilialer, som verkar på den svenska marknaden utan att betala den höga svenska resolutionsavgiften.

Regeringen tog hänsyn till remissinstansernas synpunkter och föreslog i en lagrådsremiss, som beslutades den 8 juni, att:

  • Resolutionsavgiften ska vara 0,125 procent av avgiftsunderlaget för 2018, 0,09 procent för 2019 och 0,05 procent från och med 2020 fram tills fonden beräknas vara fylld 2025.

  • Målnivån för resolutionsavgiften (tre procent av de garanterade insättningarna) kvarstår oförändrad.

  • Riskavgiften tas bort.

 Ändringarna föreslås gälla från 1 januari 2018.