Lagar & regelverk

Revision

Inom revisionsområdet har Bankföreningen till uppgift att verka för god revisionssed i kreditinstitut. Revisionsfrågorna behandlar dels internationella revisionsstandarder (ISA), dels nationella regler såsom lagbestämmelser, föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer och uttalanden.

Bankföreningen har medverkat i regeringens utredning om EU:s revisionspaket. Utredningen har skapat förutsättningar för att införa en helt ny EU-förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Dessutom har ett ändringsdirektiv införts om lagstadgad revision av årsbokslut och koncernredovisning vilket omfattar ändringar i bland annat följande lagar; revisorslagen, revisionslagen, aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse med flera lagar. Motparter i Bankföreningens arbete utgörs främst av Justitiedepartementet, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Finansinspektionen. Internationellt arbetar vi främst med Europeiska Bankföreningen (EBF).