Insolvens

Nordic/Baltic Insolvency Network

Det Nordisk/baltiska insolvensnätverket bildades på svenskt initiativ i november 2010. Syftet med nätverket är att främja de strävanden mot materiell harmonisering av insolvensrätten som på olika håll har sonderats under senare tid men ännu inte lett till något konkret legislativt resultat.

Nordic/Baltic Insolvency Network

Tanken är att stärka det nordiska och baltiska deltagandet och inflytandet i en sådan process och att - som ett första steg - komma fram till gemensamma principer inom centrala delar av insolvensrätten, inte minst sådana där väsentligt rättsolikhet kan konstateras föreligga. Arbetet inom nätverket innebär bland annat att ett antal akademiker och praktiker med specialistkompetens från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen regelbundet sammanstrålar och arbetar fram gemensamma rekommendationstexter inom olika ämnesblock.

Nätverket har valt att lägga tonvikten på rekonstruktionsrätten, där lagstiftningen inom regionen under de senaste 25-30 åren vuxit fram utan nämnvärt beaktande av grannländernas regleringar. Med hänsyn till samspelet mellan reglerna för konkurs och rekonstruktion tas emellertid också väsentliga konkursfrågor upp till parallell diskussion på ungefär samma sätt som i exempelvis UNCITRAL:s lagstiftningsguide för insolvensrätt.

Varje nationell grupp inom nätverket består av i genomsnitt 5-7 personer. Ordförande och kontaktpersoner för grupperna är advokat Erik Selander (Sverige), advokat Siv Sandvik (Norge), professor Anders Ørgaard (Danmark), advokat Pekka Jaatinen (Finland), professor Paul Varul (Estland), advokat Gatis Flinters (Lettland) och dr Rimvydas Norkus (Litauen).