Hållbarhet

Hållbarhet i kreditgivning

Bankföreningen har tillsammans med elva medlemsbanker tagit initiativ för att öka transparensen kring hållbarhet i kreditgivningen. Varje bank har tagit fram ett informationsblad där de visar hur de beaktar hållbarhet i sin kreditgivning till företag. Informationsbladet är riktat till konsumenter som vill få en snabb överblick över hur olika banker arbetar med hållbarhet, till vilka företagssektorer de lånar ut, och vilka sektorer de undviker.
 • Till informationsbladet på respektive banks webbplats

  Nedanstående banker publicerar på sin hemsida en sammanställning om hur banken arbetar med hållbarhet i sin kreditgivning.

  Hållbarhetsöversikten publicerades första gången i april 2017. Den 17 april 2019 publicerade respektive bank en uppdaterad version.

   

  Danske Bank
  Handelsbanken
  Ikano Bank
  Landshypotek
  Länsförsäkringar Bank 
  Nordea
  SBAB
  SEB
  Sparbanken Syd    
  Swedbank
  Ålandsbanken

 • Frågor och svar om Hållbarhetsöversikten

  1. Varför har Bankföreningen arbetat med detta? 

  Finansinspektionen presenterade i november 2015 en rapport angående hållbarhet och bankernas kreditgivning. som hade tagits fram på uppdrag av Finansdepartementet. Av rapporten framgår att Finansinspektionen anser att bankerna bör bli mer transparenta gentemot konsumenter när det gäller hur bankernas beaktar hållbarhet i sin kreditgivning gentemot företag och att detta i första hand bör ske genom ett branschinitiativ. Bankföreningen och bankerna har ställt sig positiva till detta och har därför under året arbetat med detta.

   

  2. Vad innebär initiativet?

  Bankföreningen har tillsammans med några medlemsbanker i en arbetsgrupp utformat en mall med bestämda rubriker där respektive bank får fylla i hur banken beaktar hållbarhet i sin kreditgivning till företag. Informationen, som redovisas på respektive banks hemsida, är hämtad från bankens publika information men presenteras kortfattat på två sidor.

   

  Informationsbladet ska innehålla:

  - en allmän beskrivning hur banken beaktar hållbarhet generellt

  - hur hållbarhetsaspekter vägs in i kreditgivningen, samt hur kreditportföljen fördelar sig på olika branscher. Att uppgifterna redovisas på branschnivå och inte på företagsnivå beror på att bankerna, på grund av banksekretess, är förhindrade att informera om vilka specifika företag de lämnat krediter till.

  - vilka åtaganden och policys för hållbarhet (internationella överenskommelser som banken undertecknat samt antagande av eventuella sektorriktlinjer/policies)

  - bankens fokusområden när det gäller hållbarhet i kreditgivning (beskrivning av tjänsteutbudet samt vilka branscher banken undviker att lämna krediter till).

   

  Inspiration har bland annat hämtats från det arbete som redan genomförts för fondområdet (”Hållbarhetprofilen”).

  Utgångspunkten för arbetet har varit att målgruppen för informationen ska vara konsumenter/privatkunder (i enlighet med Finansdepartementets önskemål). Bankerna ska vidare kunna använda sig av information som redan är offentlig och återfinns i hållbarhetsrapporter/webbsidor m.m., men blir genom branschinitiativet mer lättöverskådlig och lättare jämförbar.

   

  3. Vilka banker har ingått i arbetsgruppen som utformat mallen? 

  Finansinspektionens rapport baserar sig på information som hade hämtats in från sju av Bankföreningens medlemsbanker. Dessa banker är Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank, Länsförsäkringar, SBAB och Landshypotek som har ingått i arbetsgruppen. Därutöver har Danske Bank deltagit i arbetet.

   

  4. Vilken tidplan finns för att presentera arbetet?

  I december 2016 fattade Bankföreningens styrelse beslut om att godkänna arbetsgruppens förslag till mall. Respektive banks informationsblad kommer att finnas tillgängligt på dess webbsida när sifforna för 2016 är publicerade, vilket kommer att ske senast under april 2017. Tanken är att Bankföreningens övriga berörda medlemmar också ska sammanställa ett motsvarande informationsblad och publicera det runt årsskiftet 2017/2018 på sina respektive webbsidor.

 • Har du frågor om bankernas hållbarhetsarbete?

  Agneta Brandimarti
  agneta.brandimarti@swedishbankers.se
  +46 (0)8 453 44 47

 • Läs mer på Hållbarhetsprofilen

Bankföreningens medlemmar arbetar sedan länge med hållbarhetsfrågor och redovisar sitt arbete i sina hållbarhetsrapporter. På fondområdet har gjorts arbete för att ge fondsparare möjlighet att få en överblick över hur deras fonder beaktar hållbarhet, se Hållbarhetsprofilen.

Det finns även ett ökat intresse att se hur bankerna arbetar med hållbarhet när det gäller kreditgivning till företag. Mot bakgrund av detta har Bankföreningen tillsammans med bankerna utarbetat en modell; Hållbarhetsöversikt – kreditgivning till företag, som på ett lättillgängligt sätt redovisar hur respektive bank arbetar med hållbarhet i sin kreditgivning till företag.

Bankerna har ställt sig positiva och har tillsammans med Bankföreningen utarbetat en modell – Hållbarhetsöversikt – kreditgivning till företag, som på ett lättillgängligt sätt redovisar hur respektive bank arbetar med hållbarhet i sin kreditgivning till företag.

Hållbarhetsöversikten innehåller bland annat information om vilka branscher som respektive bank lämnar krediter till. På grund av banksekretessen får bankerna inte lämna ut namn på enskilda företag som de lånar ut till.

De elva bankerna - Danske Bank, Handelsbanken, IKANO Bank, Landshypotek, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken - publicerar på sin hemsida en sammanställning om hur banken arbetar med hållbarhet i sin kreditgivning. Hållbarhetsöversikten publicerades första gången i april 2017. Den 17 april 2019 publicerar respektive bank en uppdaterad version. (Se ovan).

Dokumentet Hållbarhetsöversikt - kreditgivning till företag är ett bankgemensamt branschinitiativ och ett informationsmaterial som tagits fram för att informera konsumenter/privatkunder om hur bankerna arbetar med hållbarhet i sin kreditgivning till företag. De medlemsbanker som publicerar en hållbarhetöversikt är de som både har privatkunder och företagsutlåning. Bankföreningens styrelse har godkänt dokumentet som en branschgemensam rekommendation. Bankföreningen ansvarar inte för att respektive banks tillhandahållna information i bankens hållbarhetsöversikt är korrekt.