Betalningar

Svensk framtida betalinfrastruktur

Stora förändringar sker idag inom betalningsområdet. Ändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalningstjänster. Ny lagstiftning möjliggör för nya aktörer och ökar konkurrensen inom betalningsområdet. Den snabba teknikutvecklingen och nya internationella standarder, som SEPA (Single Euro Payment Area) och ISO20022, ger möjlighet till att ta fram nya moderna och kundvänliga tjänster.

Sverige har alltid haft en väl fungerande och effektiv betalmarknad men för att uppfylla nya krav och förväntningar behöver delar av etablerade regelverk och infrastrukturer ersättas med nya. Målet är en flexibel betalinfrastruktur med en gemensam basfunktionalitet för svenska massbetalningar, mellan privatpersoner, företag och myndigheter, skapad genom öppna och leverantörsoberoende regelverk.

Svenska Bankföreningen har under ett par år arbetat med en förstudie för framtidens svenska betalinfrastruktur. I mars 2017 beslöt Bankföreningens styrelse att ge sitt stöd till ett införandeprojekt, som förväntas pågå under fem till sex år. Under hösten 2017 konkretiserades förstudien i ett regelrätt projekt som nu arbetar med att ta fram förslag till nya regelverk.

Bankföreningen och sju banker – Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Swedbank – är aktiva i detta införandeprojekt. Övriga banker och betaltjänstleverantörer, som är mindre aktörer på betalmarknaden kan teckna ett samverkansavtal med projektet. Alla regelverk som tas fram kommer att presenteras i öppna konsultationer.

Projektet arbetar i en första fas med:

  • en konto-till-konto-betalning i svenska kronor med möjlighet till alias (girering till bank- och plusgiro) baserad på SEPAs Credit Transfer Rulebook,
  • fördjupade utredningar om vissa pappersbaserade och mottagarinitierade betalningar,
  • ett nytt gemensamt regelverk för realtidsbetalningar.

För att nå målbilden krävs även utveckling av och migrering till ny betalinfrastruktur och nya tjänster samt utfasning av gamla tjänster och infrastruktur. Här kommer införandeprojektet ha en samordnande roll. Inledningsvis kommer aktiviteterna främst att ske hos banker och andra betaltjänstleverantörer samt hos clearinghus för att slutligen genom nya moderna tjänster nå betaltjänstanvändare.

Nytt nordiskt initiativ

I början av februari 2018 presenterades ytterligare ett initiativ då en grupp nordiska banker la fram en vision om harmoniserade regelverk och tjänster för betalningar i Norden. Målet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor. Målbilden för det nordiska initiativet stämmer väl överens med de steg som redan tagits nationellt på de nordiska marknaderna mot moderna regelverk baserade på internationella standarder. Därför har överenskommelser träffats om att samordna arbetet mellan de nordiska och svenska betalinfrastrukturprojekten. Bankföreningen har i uppdrag att arbeta för att samordningen kan genomföras på bästa sätt, på såväl svensk som nordisk nivå.