Betalningar

Framtidens betalinfrastruktur

Stora förändringar sker idag inom betalningsområdet. Ändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalningstjänster. Ny lagstiftning möjliggör för nya aktörer och ökar konkurrensen inom betalningsområdet. Den snabba teknikutvecklingen och nya internationella standarder, som SEPA (Single Euro Payment Area) och ISO20022, ger möjlighet till att ta fram nya moderna och kundvänliga tjänster.

Sverige har alltid haft en väl fungerande och effektiv betalmarknad men för att uppfylla nya krav och förväntningar behöver delar av etablerade regelverk och infrastrukturer ersättas med nya. Målet är en flexibel betalinfrastruktur med en gemensam basfunktionalitet för svenska massbetalningar - mellan privatpersoner, företag och myndigheter - skapad genom öppna och leverantörsoberoende regelverk

Svenska Bankföreningen har under ett par år arbetat med att utreda hur en framtida svenska betalinfrastruktur skulle kunna förverkligas. Under 2017 tillsattes ett formellt införandeprojekt som sedan dess, bland annat, arbetat fram förslag till nya regelverk och riktlinjer för implementering av en ny betalinfrastruktur. Projektet har dessutom utrett hur exempelvis mottagarredovisning, mottagarinitierade transaktioner och e-värdeavier kan hanteras i den nya betalinfrastrukturen.

Bankföreningen och sju banker – Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Swedbank – är aktiva i införandeprojektet. Övriga banker och betaltjänstleverantörer, som är mindre aktörer på betalmarknaden, kan teckna ett samverkansavtal med projektet.

Sedan början av 2018 har en nordisk infrastruktur för betalningar utretts i ett projekt mellan sju nordiska banker. Målet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor. Det nordiska och det svenska betalinfrastrukturprojekten samarbetar i en rad frågor eftersom frågeställningarna i mångt och mycket är överlappande. De nordiska bankföreningarna utgjort referensgrupper​ och det svenska införandeprojektet har deltagit i olika arbetsströmmar och avstämningsgrupper inom ramen för det nordiska projektet. Ett beslut planeras att tas av det nordiska projektet i början av 2019 huruvida ett förverkligande av projektet ska genomföras eller inte.