Arbetsgruppen alternativa räntor

Meddelanden

6 mars 2019

Referensräntor i förändring

I Europa pågår ett omfattande arbete med att anpassa dagens interbankräntor till den så kallade Benchmarkförordningen, som kom i januari 2018. Som en följd av den nya förordningen bildades Financial Benchmarks Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen, som sedan januari 2019 bedriver Stiborverksamheten. Parallellt pågår ett arbete i Bankföreningen med att ta fram alternativa referensräntor.

Läs mer här


4 december 2018

Arbetsgrupp för alternativ till Stibor

I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

Arbetsgruppen består av de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor och som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen. Arbetet har inletts på initiativ av Bankföreningen, som även administrerar arbetsgruppen. Syftet är att lämna en rekommendation under den senare delen av 2019 om komplement och/eller alternativ till Stibor.

Arbetsgruppen kommer under arbetets gång att kommunicera sina förslag till andra aktörer som verkar på de finansiella marknaderna genom rundabordssamtal och öppna konsultationer. Arbetsgruppens mötesprotokoll publiceras på Bankföreningens hemsida.

Arbete med att ta fram komplement och/eller alternativ till interbankräntor har även påbörjats internationellt med anledning av att interbanktransaktionerna minskar. Inom större valutaområden, som de för brittiska pund, US Dollar och Euro, har arbetet med att utveckla alternativa referensräntor redan pågått under en tid.