Arbetsgrupp alternativa räntor

Uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen

Arbetsgruppens syfte är att utarbeta förslag till och rekommendera en alternativ referensränta som kan ersätta eller komplettera Stibors samtliga löptider samt ta fram alternativ till lämplig administratör/administratörer.

Arbetsgruppens mål

Arbetsgruppen ska lämna en rekommendation alternativ till Stibor. Såväl gällande referensränta som administration.

Arbetsgruppens uppdrag

Arbetsgruppen ska:

 1. Analysera vad som skulle kunna fungera som en riskfri eller nästan riskfri kortfristig ränta för SEK.
 2. Konstruera metod för fixing.
 3. Bedöma hur den nya referensräntan kan ersätta Stibor.
 4. Ge förslag på en referensränta som alternativ till STIBOR för längre löptider, om arbetsgruppen anser att detta behövs.
 5. Kartlägga och minimera risker med en övergång från Stibor till en alternativ referensränta.
 6. Bedöma och ge förslag på hur övergången ska ske.
 7. Analysera hur olika instrument och marknader kan hantera en övergång från Stibor till den nya referensräntan och vilka eventuella konsekvenser detta kan medföra.
 8. Överlämna rekommendationen om alternativ referensränta till de parter som Arbetsgruppen föreslår som möjliga administratörer av den nya alternativa referensräntan.
 9. Utreda och genomföra informations- och utbildningsinsatser för marknader, berörda myndigheter och allmänhet.

Organisation och bemanning

Arbetsgruppens arbete ska bedrivas självständigt och beslut fattas av gruppens röstberättigade medlemmar. För att arbetet ska ske effektivt och då tiden är knapp bör arbetsgruppen organiseras genom en mindre grupp bestående av de banker som idag ställer Stibor. Arbetsgruppen kan tillsätta undergrupper med särskild inriktning. Undergrupperna kan sättas samma på det sätt som Arbetsgruppen finner lämpligt. Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen har observatörstatus i Arbetsgruppen. Observatörerna har inte rösträtt i Arbetsgruppen.

Arbetsgruppen ska inneha kompetenser inom följande områden:

 • Upplåning
 • Handel med finansiella instrument
 • Reguljär utlåning som har koppling till Stibor
 • Redovisning
 • Risk

För att gruppen ska få legitimitet och bredd ska Arbetsgruppen kontinuerligt under arbetets gång förankra pågående arbete genom referensmöten, rundabordssamtal och liknande möten med andra parter som berörs av införandet av en kompletterande/alternativ referensränta. Alla rekommendationer och beslut som kan påverka andra än de i Arbetsgruppen deltagande bankerna ska föregås av konsultationer där alla som kan påverkas har rätt att uttala sig. Arbetsgruppen ska ta hänsyn till referensgruppernas uttalanden och konsultationssvar i sina avgöranden.

Leveranser

Arbetsgruppen ska leverera följande rekommendationer:

 1. Rekommendation om lämplig riskfri eller nästan riskfri ränta både för den kortfristiga löptiden och för övriga längre löptider, inklusive en beskrivning av underliggande transaktioner, hur dessa fångas och metod för att ta fram fixing.
 2. Förslag på alternativ till lämpliga administratörer av referensräntan.
 3. Information till allmänheten om utarbetad rekommendation och hur olika instrument och marknader kan hantera en övergång från Stibor till den nya räntan.

Arbetsgruppens protokoll ska offentliggöras genom publicering på Bankföreningens hemsida. Slutsatser utifrån referensmöten och rundabordssamtal eller liknande forum ska i möjligaste mån också publiceras för allmänheten.

Tidplan

Sverige ligger efter i omställningen. För att undvika att det kommer ett kommersiellt eller legalt krav på att Sverige måste byta referensräntor som används i främst derivat kopplade till utlandsaffärer gäller det för Sverige att arbeta ifatt det försprång som de stora valutaområdena har. Senaste tidpunkt för arbetsgruppens leverans ska vara sista kvartalet 2019.

Intressekonflikter och transparens

Alla deltagare i detta samarbete måste ha kännedom om reglering rörande konkurrens och intressekonflikter i såväl Sverige som i andra berörda jurisdiktioner.

Information som hanteras inom arbetet ska vara sekretessbelagd tills annat beslutas av Arbetsgruppen. Arbetsgruppen måste på ett tidigt stadium bestämma när olika steg i arbetet ska offentliggöras samt hur detta ska ske.

Arbetsgruppens protokoll ska publiceras på Bankföreningens hemsida.

När Arbetsgruppen beslutat om rekommendation ska större fokus läggas på att informera och utbilda aktörer på marknaden om vad som sker. Detta kan komma att kräva speciella insatser för att nå olika grupper.