Arbetsgrupp alternativa räntor

Meddelanden

15 maj 2020

Fixingprocess för den nya referensräntan

Arbetsgruppen för alternativa referensräntor (AGAR) har tagit fram en rekommendationen till fixingprocess. Detta dokument utgör AGARs slutliga rekommendation och beskriver hur den alternativa referensräntan bör beräknas mer i detalj än vad som tidigare har beskrivits i AGARs publikationer.

Dokumentet tar bland annat upp vilken typ av kontroller som behövs för att garantera kvaliteten i underlaget för beräkning av en trovärdig referensränta. Det beskriver bland annat hur transaktionsunderlaget bör bearbetas genom att till exempel transaktioner i underlaget med högst respektive lägst ränta tas bort för att erhålla en representativ ränta. Här framgår även vilken regel som bör användas om transaktionsunderlaget eller antalet rapporterande banker är för litet. Slutligen behandlar rekommendationen en del strukturella riktlinjer för vilken typ av backup-rutiner som behövs om det blir fel i fixingprocessen.

Stora delar av detta ramverk bygger på den information som marknadernas aktörer har delat med AGAR i samband med de konsultationer som genomfördes under förra året. Men ramverket är också förankrat i internationell praxis och liknar i stort vad andra länder som etablerat liknande referensräntor har implementerat. Det har också tagit intryck av de lärdomar bankföreningen har från sin mångåriga hantering av Stibor.

I och med publiceringen av denna slutrekommendation avslutas det arbete som AGAR genomfört under det gånga året. AGAR hoppas att denna rekommendation skall bidra till att vägleda och hjälpa Riksbanken i deras arbete med att ta fram ett slutgiltigt ramverk och referensränta som kan fungera som alternativ referensränta för finansiella kontrakt i SEK när Riksbanken nu tar över detta utvecklingsarbete i egenskap av framtida administratör. 

Länk till Fixingprocessen


6 mars 2019

Referensräntor i förändring

I Europa pågår ett omfattande arbete med att anpassa dagens interbankräntor till den så kallade Benchmarkförordningen, som kom i januari 2018. Som en följd av den nya förordningen bildades Financial Benchmarks Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen, som sedan januari 2019 bedriver Stiborverksamheten. Parallellt pågår ett arbete i Bankföreningen med att ta fram alternativa referensräntor.

Läs mer här


4 december 2018

Arbetsgrupp för alternativ till Stibor

I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

Arbetsgruppen består av de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor och som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen. Arbetet har inletts på initiativ av Bankföreningen, som även administrerar arbetsgruppen. Syftet är att lämna en rekommendation under den senare delen av 2019 om komplement och/eller alternativ till Stibor.

Arbetsgruppen kommer under arbetets gång att kommunicera sina förslag till andra aktörer som verkar på de finansiella marknaderna genom rundabordssamtal och öppna konsultationer. Arbetsgruppens mötesprotokoll publiceras på Bankföreningens hemsida.

Arbete med att ta fram komplement och/eller alternativ till interbankräntor har även påbörjats internationellt med anledning av att interbanktransaktionerna minskar. Inom större valutaområden, som de för brittiska pund, US Dollar och Euro, har arbetet med att utveckla alternativa referensräntor redan pågått under en tid.