Bankärenden för annans räkning

Fullmakt vid bankärenden

Om du själv inte har möjlighet att utföra dina bankaffärer kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig. Det kan exempelvis vara att du på grund av tillfällig sjukdom inte själv kan ta dig till banken eller att du av annat skäl bör undvika sociala kontakter.

En fullmakt är ett intyg som ger någon annan person rätt att företräda dig. Den som lämnar en fullmakt kallas fullmaktsgivare och den som får fullmakt kallas som regel fullmaktstagare. I de flesta fall upprättas en fullmakt skriftligen. I vissa fall är det till och med obligatoriskt att fullmakten är skriftlig, exempelvis då fullmaktshavaren ska sluta avtal för fullmaktsgivaren räkning om köp av fast egendom. 

Vid sidan av den skriftliga fullmakten kan fullmaktsgivaren till exempel lämna ett muntligt eller skriftligt meddelande direkt till tredje man, om att fullmaktsgivaren i ett visst ärende kommer att företrädas av någon annan. Det saknas dock i allmänhet särskilda regler för hur en fullmakt bör upprättas. 

Några saker du som kund bör tänka på när du utfärdar en fullmakt för någon att företräda dig hos din bank.

▪ En fullmakt ska vara skriftlig för att kunna användas hos en bank. 
▪ De flesta banker har färdiga fullmaktsblanketter som kan användas för olika ändamål. Kontakta din bank för att se om det finns en lämplig mall för de bankärenden som du vill att fullmakten ska omfatta.
▪ Var noga med att ange fullmaktens omfattning.
▪ Vem eller vilka ska kunna utföra bankärenden för din räkning måste framgå. Om fler fullmaktshavare anges bör det framgå om dessa ska kunna agera var för sig eller om de endast ska kunna agera tillsammans.
▪ Om fullmakten är tillfällig – ange under vilken tid den ska gälla.
▪ Det bör också framgå om fullmakten ska upphöra att gälla vid din död.

Observera! En fullmakt kan inte användas för personliga tjänster, till exempel utlämning av koder eller internetbankdosa i ditt namn. 

Kontrollåtgärder

För att skydda dig som kund måste banken med säkerhet veta att den fullmakt som ska användas är korrekt och giltig. Detta gäller oavsett om  det är fråga om engångsfullmakt eller generell fullmakt. Banken brukar därför ibland vidta vissa kontrollåtgärder, till exempel att kontrollringa till dig som fullmaktsgivare eller på annat sätt få bekräftat att fullmakten är korrekt och giltig. 

Generell fullmakt

När det gäller generella fullmakter som ska gälla över en längre tid kan det vara lämpligt att du personligen lämnar in fullmakten på ditt bankkontor. Om du inte har möjlighet att ta dig till bankkontoret bör du kontakta din bank för att diskutera hur du lämpligen kan verifiera att fullmakten är korrekt och giltig. 

Grundläggande regler

Grundläggande regler om fullmakter på förmögenhetsrättens område finns i avtalslagen – lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

Framtidsfullmakt

En annan typ av fullmakt är framtidsfullmakt. Den blir gällande vid en framtida tidpunkt, när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande, exempelvis demens. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Länk till Framtidsfullmakt