Bankföreningen och konsumenterna

Vad gör Bankföreningen på konsumentområdet?

Vad gör Bankföreningen på konsumentområdet? Vad händer på bankområdet för dig som är konsument? Bankerna och Svenska Bankföreningen bidrar på olika sätt för att underlätta konsumenternas vardag.

Ny konsumentskyddslagstiftning på väg

Det finns omfattande konsumentskyddslagstiftning på det finansiella området. Under senare år har det beslutats om en mängd nya EU-bestämmelser.

Under kommande tid får till exempel konsumenterna ny EU-standardiserad information kring avgifter för betaltjänster. Nya informationskrav har införts för bolån. Det har också kommit nya regler kring finansiell rådgivning som bland annat innebär att bara de rådgivare som är helt fristående från ett institut får kalla sig ”oberoende rådgivare”. På det sättet ska konsumenterna känna sig tryggare i rådgivningssituationen.

Det ska vara tryggt att köpa och sälja sin bostad

Att köpa bostad är ofta en av de största investeringar en enskild konsument gör i livet med en betydande påverkan på den egna ekonomin över lång tid. Det nya regelverket underlättar för konsumenterna när de tar bolån.

Det har kommit nya bestämmelser om att bankerna ska redovisa snitträntor som hjälp för kunderna när de diskuterar låneupplägg med banken. Standardiserade informationsblad gör det lättare att jämföra olika låneerbjudanden.

Konsumenter ska kunna lita på att deras bolånerådgivare är kunnig på sitt område. Genom branschorganet SwedSec Licensiering AB kommer bankanställda som arbetar med bolån att göra tester och skaffa en licens. Licensieringen av alla bolånerådgivare körde igång hösten 2016.

Dagen för tillträde till en bostad ska säljarens lån lösas, köparens lån läggas upp. Ofta är flera banker och mäklare berörda. Nu ska hela processen gå smidigare. Bankerna har satt igång ett projekt att skapa en IT-plattform, ”Tambur”, som kopplar samman mäklare och banker för att allt ska snabbare på tillträdesdagen. ”Tambur” har satts i drift under 2018 med en infasningsperiod.

Säkra och enkla betalningar

Utvecklingen går fort vad gäller betalningar. Nya produkter och betalningslösningar dyker upp. Swish har på bara några år blivit ett populärt betalmedel bland miljoner svenska konsumenter. För många har det blivit en del av vardagen att sköta bankaffärerna i mobiltelefonen. För bankerna handlar det om att möta konsumenternas efterfrågan utan att ge avkall på säkerheten som alltid kommer först.

Det ska vara lätt att byta bank

Bankföreningen har tagit fram en bankbytesrutin. Genom att alla banker använder samma checklistor och instruktioner och alla ska följa samma tidsgränser så går det betydligt lättare och smidigare att byta bank i Sverige än i de flesta andra EU-länder. På bankernas webbplatser och på Bankföreningens webbplats finns information och tips till konsumenten.

Fondhandlareföreningen har utvecklat en liknande bankbytesrutin för investeringssparkonto (ISK) och tillsammans med Bankföreningen även en gemensam rutin tagits fram kring individuellt pensionssparande (IPS).

Byta bank - privatperson
Byta bank – företag ›

Det ska vara lätt att få oberoende vägledning

Bankerna är genom Bankföreningen med och finansierar huvuddelen av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Bakom byrån står, förutom Bankföreningen, också Konsumentverket, Finansinspektionen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå erbjuder oberoende information om olika banktjänster på sin webbplats där det också går att hitta jämförelser mellan olika bankers tjänster. Konsumenter kan också ringa byrån för att få svar på frågor eller beskrivet hur de kan gå vidare om de är missnöjda med ett beslut av banken.

Det ska vara lätt att få rätt

Om en konsument är missnöjd med ett besked från banken ska han eller hon vända sig till banken och be att få hjälp och beslutet förklarat. De flesta problem kan då lösas. Gör de inte det vänder sig konsumenten i nästa steg till den klagomålsansvariga på banken. Om även efter kontakten med klagomålsansvarig banken och konsumenten har olika uppfattning kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden med tvisten. Alla banker som är medlemmar i Bankföreningen har åtagit sig att följa nämndens beslut. Det gäller alltid utom för det fall att banken själv går vidare och väcker fastställelsetalan vid allmän domstol, något som är mycket ovanligt.

Privatekonomi/hushållsekonomi

Att gå ut i vuxenlivet, sluta skolan och flytta hemifrån är ett stort steg. Man ska själv betala räkningar, skaffa internet- och elabonnemang och få pengarna att räcka till. Därför är det viktigt att ha med sig grundläggande kunskaper i privatekonomi ut i livet. Det kan handla om att göra en liten budget, att spara först och köpa sedan eller vara försiktig med krediter så att man inte överskuldsätter sig och hamnar i en situation det inte går att ta sig ur. Att få förståelse kring sådana frågor är viktigt från tidig ålder. Bankerna har engagerat sig i den privatekonomiska undervisningen i skolan, både i egen regi och inom ramen för Finansinspektionens nätverk ”Gilla din ekonomi”. Neutralt undervisningsmaterial har tagits fram liksom spel och appar. Bankernas personal når kring 50 000 barn och unga per år.

Bankernas engagemang riktas inte bara mot skolan utan mot konsumenter i alla åldrar. Det finns mentorprogram för unga vuxna, undervisning riktad mot invandrargrupper och information till äldre om hur till exempel nya digitala bankkanaler fungerar.

Varje år i mars anordnas under en vecka ”Money Week” i ett stort antal länder över världen. Då uppmärksammas särskilt frågor kring barn och unga och privatekonomi. 2018 anordnade Bankföreningen och bankernas privatekonomer för första gången Money Quiz, en tävling för högstadieungdomar i hela Sverige. Finansmarknadsministern meddelade vem som vann Sverigeuttagningen och vinnarna deltog i Europafinalen i Bryssel. Money Quiz kommer att genomföras varje år och alla klasser är välkomna att anmäla sig.

Tydliga rutiner när konsumenten behöver hjälp med bankärenden

Vad gäller för den som är minderårig, sjuk eller som har god man? Bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram informationsbroschyren ”Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna” och faktablad med kortfattad information. Konsumenterna ska känna sig trygga att de kan få hjälp när det behövs men också att deras tillgångar är skyddade så att inte obehöriga kan komma åt dem.

Det behövs klara bestämmelser kring id-handlingar

Efter otäcka terrordåd i världen har ett omfattande internationellt och europeiskt regelverk kring penningtvätt och terrorfinansiering skapats. Hårda krav ställs på bankerna att de förstår varför olika typer av transaktioner sker och av vem. Kontrollfrågor måste ställas. Det är tidskrävande och en del konsumenter upplever frågorna alltför personliga. Konsumenter kan till och med nekas vissa tjänster, till exempel att sätta in en stor summa kontanter på ett konto om banken inte lyckas utreda varifrån pengarna kommer.

Bankföreningen arbetar för att regeringen och myndigheter ska uppmärksamma att konsumentintresset och penningtvätts- och terrorfinansieringsregelverket ibland motverkar varandra. Bankerna måste få stöd av myndigheterna för att genom information, tydliga anvisningar och klara regler kring ID-handlingar undvika att konsumenterna kommer i kläm.