Statistik och rapporter

Rapport om den svenska bolånemarknaden

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner med bostadslån. I Bolånemarknaden i Sverige beskrivs utvecklingen kring bolån och bostadsbyggande både i närtid och längre tillbaka i tiden.

År 2020 präglades av utbrottet av covid-19 och de stora effekter pandemin fick på samhället och ekonomin. I slutet av 2020 skedde en återhämtning av ekonomin och som har fortsatt under första halvåret av 2021. Det framgår att många gjorde bedömningen att den höga byggtakten, som avtagit något efter rekordåret 2017, skulle fortsätta minska under pandemin. Tvärtom steg byggtakten igen 2020 och mot bakgrund av stor efterfrågan på småhus och större lägenheter förväntas byggandet öka ytterligare under 2021.

Bostadspriserna har länge varit stigande. När pandemin bröt ut i början av 2020 skapades inledningsvis en betydande osäkerhet på bostadsmarknaden. Efter att en rad myndighetsåtgärder vidtogs mildrades osäkerheten och övergick till en betydande prisuppgång för framförallt småhus under andra halvan av 2020 och första halvåret 2021. Småhuspriserna hade vid halvårsskiftet 2021 en årlig ökningstakt på 20,1 procent och bostadsrättspriserna en ökningstakt på 11,5 procent.

Den totala utlåningen till bostäder uppgick till 4 855 miljarder kronor i juni 2021.

Tillväxttakten var 6,3 procent i årstakt, vilket är en ökning jämfört med samma period förra året då ökningstakten uppgick till 5,9 procent. Ökningen för lån till småhus var 6,0 procent i årstakt i juni 2021.

Utlåningstakten för lån till bostadsrätter är högre än för småhus och uppgick vid halvårsskiftet till 7,5 procent i årstakt. Bostadsräntorna har sjunkit generellt under ett flertal år och räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer.

Hushållens skuldsättning beskrivs översiktligt och de åtgärder som genomförts för att motverka hög skuldsättning. Slutligen ges en överblick över bolåneinstitutens viktigaste upplåningsformer samt information om att undantaget från amorteringskravet som infördes i april 2020 efter utbrottet av covid-19, har upphört efter augusti 2021.