Statistik och rapporter

Rapport om den svenska bolånemarknaden

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner med bostadslån.

I Bolånemarknaden i Sverige beskrivs utvecklingen av bolån och bostadsbyggande, både i närtid och längre tillbaka i tiden. Utvecklingen illustreras med statistik i form av tabeller och diagram.

Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av den ekonomiska utvecklingen generellt följt av utvecklingen för bostadsbyggandet. Det framgår att det skett en betydande ökning av byggandet de senaste åren och att antalet påbörjade bostäder nu är i nivå med rekordåren runt 1990. Bostadspriserna har stigit under en lång rad år, men det senaste året har prisutvecklingen för bostäder mattats av. Småhuspriserna hade vid halvårsskiftet 2018 minskat med –2,4 procent i årstakt och priserna för bostadsrätter hade minskat med –6,7 procent.

Utlåning till bostäder uppgick till 4 085 miljarder kronor i juni 2018. Tillväxttakten var 6,6 procent i årstakt, vilket är en avmattning jämfört med samma period förra året då ökningstakten uppgick till 7,0 procent.

Utlåningstakten för lån till småhus var 5,4 procent i årstakt i juni 2018, vilket är oförändrat jämfört med förra året. Utlåningstakten för lån till bostadsrätter har sjunkit det senaste året och uppgick i juni 2018 till 9,3 procent i årstakt. Motsvarande siffra i juni 2017 var 11,3 procent. Bostadsräntorna har sjunkit generellt under de senaste sex åren och räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer.

Hushållens skuldsättning beskrivs översiktligt och de åtgärder som genomförts för att motverka hög skuldsättning.

Slutligen ges en överblick över bolåneinstitutens viktigaste upplåningsformer samt olika händelser med koppling till bolånemarknaden under det senaste året.