Statistik och rapporter

Rapport om den svenska bolånemarknaden

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner med bostadslån.

I Bolånemarknaden i Sverige beskrivs utvecklingen kring bolån och bostadsbyggande både i närtid och längre tillbaka i tiden. Utvecklingen illustreras med statistik i form av tabeller och diagram. Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av den ekonomiska utvecklingen generellt följt av utvecklingen för bostadsbyggandet.

Det har skett en betydande ökning av byggandet de senaste åren som är i nivå med rekordåren runt 1990, men nu börjar bostadsbyggandet att avta.

Bostadspriserna har stigit under en lång rad år, men efter en nedgång i bostadspriserna under hösten 2017 så har prisutvecklingen under 2018 och 2019 stabiliserats på en lägre nivå. Småhuspriserna hade vid halvårsskiftet 2019 ökat med 2,1 procent i årstakt och priserna för bostadsrätter hade ökat med 1,6 procent.

Utlåning till bostäder uppgick till 4 299 miljarder kronor i juni 2019. Tillväxttakten var 5,2 procent i årstakt vilket är en avmattning jämfört med samma period förra året då ökningstakten uppgick till 6,6 procent. Utlåningstakten för lån till småhus var 4,6 procent i årstakt i juni 2019 vilket kan jämföras med 5,4 procent samma period förra året.

Utlåningstakten för lån till bostadsrätter är högre än för småhus och uppgick till 6,8 procent i årstakt. Utlåningstakten för lån till bostadsrätter har sjunkit det senaste året och uppgick i juni 2018 till 9,3 procent. Bostadsräntorna har sjunkit generellt under de senaste sex åren och räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer.

Hushållens skuldsättning beskrivs översiktligt i rapporten och de åtgärder som genomförts för att motverka hög skuldsättning.

Slutligen ges en överblick över bolåneinstitutens viktigaste upplåningsformer samt olika händelser med koppling till bolånemarknaden under det senaste året.