Statistik och rapporter

Rapport om den svenska bolånemarknaden

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner med bostadslån.

I Bolånemarknaden i Sverige beskrivs utvecklingen av bolån och bostadsbyggande, både i närtid och längre tillbaka i tiden. Utvecklingen illustreras med statistik i form av tabeller och diagram.

Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av den ekonomiska utvecklingen generellt följt av utvecklingen för bostadsbyggandet. Där framgår att det skett en betydande ökning av byggandet de senaste åren, men från relativt låga nivåer. Prisutvecklingen på bostäder har fortsatt att stiga och småhuspriserna har i snitt ökat med 9,4 procent det senaste året. Det finns flera förklaringar till de stigande bostadspriserna och några viktiga faktorer är de låga bolåneräntorna samt att bostadsbyggandet inte varit tillräckligt.

Utlåning till bostäder uppgick till 3 824 miljarder kronor i juni 2017 och tillväxttakten för bolånen är 7,0 procent i årstakt, vilket är en avmattning jämfört med samma period förra året. Utlåningstakten till bostadsrätter är högre än för småhus och uppgår till 11,1 procent i årstakt. Bostadsräntorna har sjunkit generellt under de senaste 5 åren och räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer.

Hushållens skuldsättning beskrivs översiktligt och de åtgärder som genomförts för att motverka hög skuldsättning.

Slutligen ges en överblick över bolåneinstitutens viktigaste upplåningsformer samt olika händelser med koppling till bolånemarknaden under det senaste året.