Rapporter om Finansskatten

Stoppa straffskatten - inom bank, finans och försäkring (2016)

Banker och andra företag i den finansiella sektorn är av stor betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. De är smörjmedel i den svenska ekonomin och utgör en del av samhällets grundläggande infrastruktur. Finanssektorn sysselsätter i dag omkring 85 000 personer och står för omkring fem procent av Sveriges bnp. Enligt regeringen är banker och andra finansiella företag underbeskattade, eftersom deras kunder inte betalar moms på sina tjänster. Regeringen gav därför en utredare i uppdrag att föreslå en skatt som ska väga upp den skattefördel som finanssektorn anses ha.

Utredarens förslag är en extra löneskatt på 15 procent av lönesumman för alla företag som säljer finansiella tjänster.  Ett sådant förslag innebär att en hel sektor skulle drabbas av påtagligt höjda lönekostnader. Det kan inte uppfattas som något annat än en straffskatt på jobben i den svenska bank-, finans- och försäkringsbranschen.  Skatteverket har i ett särskilt yttrande i utredningen fastslagit att det inte kan ställa sig bakom utredningens förslag.

En finansiell skatt skulle vara skadlig av flera skäl:

  • För det första skulle möjligheten för bankerna att upprätthålla bra service i hela landet till sina kunder påtagligt försämras. Allra kraftigast skulle förutsättningarna försämras på landsbygden, och särskilt i glesbygd.
  • För det andra skulle en kraftig höjning av arbetsgivaravgifterna öka trycket på bankerna att omlokalisera delar av verksamheten till andra länder.
  • För det tredje skulle jobben bli färre. Införandet av en sådan straffskatt riskerar att leda till att närmare 7 200 jobb skulle försvinna i de svenska bankerna  och uppemot 16 000 jobb i hela finanssektorn.

Dessutom skulle straffskatten också motverka möjligheten för Stockholm att etablera  och befästa sin position som Nordeuropas ledande finanscentrum. Att särbeskatta bort tusentals jobb skulle vara en djupt oförnuftig politik.

Förutom de negativa konsekvenserna för jobb och företagande om en extra löneskatt införs så strider skatten sannolikt mot EU:s så kallade statsstödsregler.

Utöver en genomgång av skadeverkningarna av en extra löneskatt på anställda i bank-  och finansbranschen, granskar vi också i denna rapport en del av de vanligaste myterna  som florerar om bankerna i samhällsdebatten. Dessa myter bidrar till skadliga och felaktiga  slutsatser om bankerna och deras förutsättning för att verka på marknaden. Låt oss i stället bistå med fakta och fortsätta bygga en stark och framgångsrik finansiell sektor i Sverige.