Rapporter om Finansskatten

Rättsutlåtande: Strider finansskatten mot EU:s statstödsregler (2017)

En analys av förenligheten mellan EU:s statsstödsregler och skatten på finansiell verksamhet. Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Uppsala universitet, har på Bankföreningens uppdrag granskat utredningens förslag och kommit fram till att skatten sannolikt strider mot EU:s statsstödsregler.

Sammanfattning av rättsutlåtandet: "Enligt min mening är det sannolikt att den föreslagna skatten på finansiell verksamhet strider mot EU:s statsstödsregler eftersom den endast tillämpas på vissa företag. Skatten ger i sig inget stöd till de företag som är skattskyldiga, men indirekt innebär förslaget en fördel för företagen som inte träffas av skatten eftersom deras kostnader inte kommer att öka likt de skattskyldigas kostnader. På så vis uppfyller skatten det så kallade selektivitetskriteriet enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Företagen som kommer att gynnas är framförallt de som utför tjänster som har undantagits från skatteplikt enligt andra bestämmelser än 3 kap. 9 eller 10 § mervärdesskattelagen. Stödet kan enligt analysen inte berättigas med hänsyn till referenssystemets art eller allmänna systematik. 

Artikel 108.3 i EUF-fördraget innebär en skyldighet för Sverige att anmäla förslaget till kommissionen, om regeringen överväger att införa skatten."