Rapport - Almis låneindikator

Låneindikatorn och BNP

Under 2018 inledde Svenska Bankföreningen ett samarbete med Almi om deras bankkontorschefsenkät Låneindikatorn. Undersökningens syfte är att ge en nulägesbild och en indikation på den framtida utvecklingen av både konjunktur och utlåningen till små och medelstora företag.

Särskilt bedöms Almis indikator som relevant då den fångar upp framtida ekonomisk aktivitet från små och medelstora företag eftersom kapitaltillskott utgör ett förstadium till ökad produktion. Företag som ökar sin upplåning använder oftast kapitalet till att investera i maskiner, fastigheter och expansion, aktiviteter som sedan leder till ökad produktion och därmed högre BNP.

För första gången undersöker nu Bankföreningen hur väl Almis Låneindikator är en god indikator för framtida BNP. Estimeringar med en rad olika modeller visar att Almis indikatorer har en god prognosförmåga och förstärks ytterligare i kombination med Konjunkturinstitutets Barometerindikator.