Publikationer

Krediträtt

Betänkanden och promemorior


Gräsrotsfinansiering

Utredningen om gräsrotsfinansiering har i mars överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga marknaden för plattformar för gräsrotsfinansiering och analysera deltagarnas och plattformarnas roll, funktion och incitamentsstruktur. Vidare har det ingått i uppdraget att med andelsbaserad gräsrotsfinansiering och lånebaserad gräsrotsfinansiering i fokus, kartlägga vilka rättsregler som är tillämpliga på anskaffning, tillhandahållande och förmedling av sådan finansiering och om dessa regler är ändamålsenliga. I det sammanhanget ska det också utredas om det finns några hinder för företag som bedrivs i aktiebolagsform att använda sig av gräsrotsfinansiering. Utifrån de bedömningar som görs ska utredningen överväga om befintlig lagstiftning behöver justeras, eller om det behövs ny näringsrättslig reglering. Utredningen föreslår bland annat att bestämmelser om gräsrotsfinansiering införs i en ny näringsrättslig lag som rubriceras lag om viss verksamhet med förmedling av finansiering.
Läs betänkandet 
Läs Bankföreningens remissyttrande 

Främjande av gröna obligationer
Utredningen om gröna obligationer överlämnade sitt betänkande till regeringen i januari 2018. I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad har en särskild utredare haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga, till exempel i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet. Utredaren ska ta fram exempel på projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer.
Läs betänkandet 
Läs Bankföreningens remissyttrande 

Statliga energisparlån
Regeringen tillsatte en utredning i juli 2016 som skulle se över förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige. Utredaren skulle bland annat föreslå hur ett statligt finansierat lån för energieffektivisering skulle utformas för den svenska marknaden. I december 2017 presenterade utredningen sitt slutbetänkande, Effektivare energianvändning (SOU 2017:99). Förslaget skickades ut på remiss under sommaren men Bankföreningen avstod från att lämna ett yttrande.
Läs betänkandet   

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
En särskild utredare har haft i uppdrag att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Syftet med översynen har varit att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Utredaren har övervägt olika frågor angående bostadsrättsföreningarnas ekonomi, styrelsefrågor samt reglerna gällande pantsättningar av bostadsrätter. Bankföreningen har varit representerad i utredningen genom Arturo Arques, Swedbank. Utredningen presenterade sitt betänkande i april 2017 och förslagen i betänkandet föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 men har ännu inte lett till någon proposition.
Läs betänkandet   
Läs Bankföreningens yttrande   

Ett modernare utsökningsförfarande
Utsökningsutredningen lämnade sitt betänkande i november 2016.Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler och att lämna förslag som moderniserar de utsökningsrättsliga bestämmelserna med beaktande av samhällsutvecklingen.
Läs betänkandet   
Läs Bankföreningens remissyttrande    

Riksdagsbeslut

Ny! Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
I november 2019 fattade riksdagen beslut i enlighet med regeringens förslag. Den 1 januari 2018 trädde lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden i kraft. Lagen innehåller de bestämmelser som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. det datumet (se prop. 2017/18:4). I denna proposition finns förslag till ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av förordningen om referensvärden. Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen ska föras över. I propositionen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt den nya lagen. Den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. 
Läs riksdagsbeslutet