Publikationer

Krediträtt

Betänkanden och promemorior 

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 

En särskild utredare har haft i uppdrag att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Syftet med översynen har varit att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Utredaren har övervägt olika frågor angående bostadsrättsföreningarnas ekonomi, styrelsefrågor samt reglerna gällande pantsättningar av bostadsrätter. Bankföreningen har varit representerad i utredningen genom Arturo Arques, Swedbank. Utredningen presenterade sitt betänkande i april 2017 och förslagen i betänkandet föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 men har ännu inte lett till någon proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande

Regeringsförslag 

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning  
Regeringen har lagt fram en proposition i mars 2019 angående 2015 års insolvensförordning som syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019. 
Läs propositionen