Publikationer

Fastighetsrätt

Betänkanden och promemorior


Från hyresrätt till äganderätt

I maj 2014 avlämnade ägarlägenhetsutredningen rubricerade betänkande. Utredningen har haft det övergripande uppdraget att arbeta fram ett system som gör det möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter i flerbostadshus till ägarlägenheter. Tomas Tetzell, Bankföreningen, har ingått i en referensgrupp till utredningen. De nya bestämmelserna föreslogs träda ikraft 1 januari 2016  men regeringen har ännu inte lagt någon proposition. 
Läs betänkandet 
Läs Bankföreningens yttrande

Tomträttsavgäld och friköp
Tomträtts- och arrendeutredningen har lämnat sitt slutbetänkande i juni 2014. Ett delbetänkande, Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71), kom i oktober 2012 där utredningen redovisade sina överväganden och förslag avseende tomträtt. I slutbetänkandet redovisas utredningen sina förslag avseende arrende.  De nya reglerna föreslogs träda i kraft 1 juli 2016 men har ännu inte resulterat i någon proposition.
Läs slutbetänkandet