Faktablad

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Bankföreningen har tagit initiativ till rekommendationer för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning.

Rekommendationerna har utarbetats i samverkan med representanter för Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Anledningen är föreliggande behov av en norm för värdeutlåtanden för kreditgivning. Normeringen ska dock ej drivas så långt att formaliserade blanketter upprättas, då detta skulle begränsa möjligheterna för en nödvändig individuell objektsanpassning. Syftet har ansetts bäst kunna uppnås i form av en rekommenderad förteckning.

Rekommendationen gäller flerbostadshus, kommersiella fastigheter samt industri-  och lantbruksfastigheter.

Utformningen av ett värdeutlåtande ska ge möjlighet för kreditgivaren att sätta sig in i och följa värderarens resonemang och överväganden i samband med kreditprövningar.

I normalfallet ska givna rekommendationer följas. Avsteg från rekommendationerna bör endast göras i de fall då förutsättningar saknas för att utföra värderingen på rekommenderat sätt eller om uttryckliga önskemål från kreditgivaren föreligger om ett annat förfarande. Skälen till avvikelserna ska då anges.

Fastighetsnomenklatur framtagen av Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT ska användas.