Nyhetsbrev juni 2014
Finansiell stabi- litet och stärkt konsumentskydd har varit viktiga mål för finansmarknadspolitiken de senaste åren. Alla vinner på att konsumenterna blir mer kunniga och välinformerade. Det säger statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i senaste Nyhetsbrevet.

Banklagsnytt uppdaterad


Bankföreningens publikation Banklagsnytt är uppdaterad.

Banklagsnytt ger information om lagförslag och nyligen beslutade lagändringar av betydelse för den finansiella sektorn. Här finns en förteckning över utredningsförslag med länkar till betänkanden och promemorior samt länkar till Bankföreningens remissyttranden.

Banklagsnytt innehåller också uppgifter om när ett regeringsförslag kan väntas samt information om och länkar till lagrådsremisser, propositioner och riksdagens utskottsbetänkanden.