Nyhetsarkiv EU-Nytt
Övrigt

Här arkiveras löpande nyheter inom området Övrigt. EU-Nytt är ett samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening och Svensk Försäkring. Prenumerera gärna på uppdateringar per mejl.

 

2014-04-24, EU-kommissionen: EU-kommissionen presenterar handlingsplan för långsiktiga investeringar
EU-kommissionen följer nu upp sin tidigare grönbok om långsiktiga investeringar med en handlingsplan. Via ett antal åtgärder vill kommissionen främja möjligheterna till investeringar som kan skapa tillväxt inom EU. Som viktiga aktörer på området pekas bland annat försäkringsföretagen ut.
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/financing-growth/long-term/140327-communication_en.pdf  

2013-12-12, EU-kommissionen: Kommissionen bötfäller internationella finansiella institut för kartellbildning
Kommissionen har bötfällt åtta internationella finansiella institut med sammanlagt 1,71 miljarder euro för deltagande i olagliga karteller på derivatmarknaden.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1208_en.htm  

2013-10-31, Europeiska rådet: Slutsatser från toppmötet den 24-25 oktober
Den 24-25 oktober hölls höstens första EU-toppmöte. Även om mötet främst var tänkt att ägnas åt tillväxt- och sysselsättning kom den mediala uppmärksamheten främst att ägnas åt flykting- och avlyssningsfrågor. Slutsatserna följer dock till stora delar den på förhand delgivna dagordningen. Vad gäller det generella EMU-arbetet vid sidan om Bankunionen bjuder toppmötesslutsatserna inte på några banbrytande nyheter. En analys av den ekonomiska situationen ska göras och diskuteras vid toppmötet i december. Även de specifika slutsatserna om Bankunionen innehåller få nyheter. Angående ECB:s genomgång av bankernas balansräkningar påtalas problematiken kring hur eventuella kostnader (för kapitalunderskott eller liknande) ska hanteras. Rådet uppmanas att utveckla sin ansats kring detta och återrapportera till Europeiska rådet innan utgången av november. För de öppna lagförslagen som direkt länkar till Bankunionen; bankakutförslaget, bankkrisförslaget och insättningsgarantiförslaget, är målsättningen i princip oförändrad.
Slutsatserna från mötet finns att läsa på:
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=760391ff-5b52-4248-a076-5032044c6288&lang=sv&type=EuropeanCouncil  

2013-06-27, EU-kommissionen: Lagförslag om inrättandet av Long Term Investment Funds
EU-kommissionen har antagit ett förslag till ramverk för inrättandet av europeiska s.k. Long Term Investment Funds. Förslaget och tillhörande dokument finns att läsa på:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/06/20130626_en.htm  

2013-06-27, FSB: Pressrelease från FSB:s plenarmöte den 24 juni
Vid mötet diskuterades bland annat såbarheter i det finansiella systemet, recovery/resolution av systemviktiga institut. FSB kommer under juli månad att publicera riktlinjer rörande planeringsprocessen för recovery/resolution. Riktlinjerna kommer bl.a. att omfatta stresscenarier och triggers för recovery.
http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_130625.pdf  

2013-06-27, EU-kommissionen: Att hjälpa företag att få EU-finansiering
Företag runt om i Europa kommer att få lättare tillgång till välbehövlig finansiering. Europeiska kommissionen utökar den gemensamma portalen för EU finansiering, till att omfatta EU: s strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-600_en.htm  

2013-06-27, FATF: Revidering av best practice dokument avseende rekommendation 8 icke vinstdrivande organisationer
FATF har gjort en mindre revidering av best practice dokumentet avseende rekommendation 8 så att det överensstämmer med de nya FATF rekommendationerna från 2012.
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/bpp-npo-2013.html  

2013-06-27, Insurance Europe: Insurance Europe svarar på EU-kommissionens grönbok om långsiktig finansiering
Försäkringsföretagen är viktiga långsiktiga investerare som behöver skapa en god avkastning för att uppfylla sina åtaganden mot kunderna. Men för att lyckas med detta krävs välfungerande finansiella marknader. Detta skriver Insurance Europe i sitt svar på EU-kommissionens grönbok om långsiktig finansiering.
Länk till konsultationssvaret från Insurance Europe: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/insurance-europe-response-to-ec-green-paper-on-long-term-financing-of-the-european-economy.pdf  
Länk till grönboken: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm  

2013-05-30, EU-kommissionen: Konsultation om bankstrukturreform
Den 16 maj inledde EU-kommissionen en konsultation om bankstrukturreform. Konsultationen är ytterligare ett led i uppföljningen av den så kallade Liikanen-rapporten om vilken kommissionen konsulterade under hösten 2012. Till skillnad från den förra konsultationen är denna endast inriktad på frågan om separation av banker, det vill säga vilka kriterier som bör ligga till grund för separation, vilka aktiviteter som bör särskiljas samt styrkan av en separation. Konsultationen ska föda in i det pågående arbetet med att arbeta fram en konsekvensanalys och inför förberedandet av ett lagförslag. Sista dag att lämna synpunkter är den 3 juli 2013.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_en.htm  

2013-05-30, EU-kommissionen: Stakeholdermöte om bankstrukturreform
Den 17 maj ordnade EU-kommissionen/DG Markt ett stakeholdermöte i Bryssel med anledning av uppföljningen Liikanen-gruppens separationsförslag. Mötet markerade också startskottet på kommissionens konsultation om frågan som publicerades dagen innan (se ovan nyhet). Kommissionens presentationer samt övrig information från mötet finns att läsa på:
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm  

2013-05-30, ECB: Kommande steg inom Bankunionen
ECB-rådets medlem, Benoît Coeuré, höll i veckan ett tal om de kommande stegen inom Bankunionen. Talet ger en viss bild av vilka kommande steg som är att vänta för att upprätta den gemensamma tillsynsmekanismen, SSM (att notera bl.a. en ECB-konsultation om SSM till hösten). Coeuré ger också sin syn på vilka befogenheter som bör ges till den kommande avvecklingsmekanismen och vad som blir mervärdet av denna funktion.
http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/sp130523.en.html  

2013-05-30, ECB: Bankunionens effekter för den europeiska tillsynsregimen
ECB:s vice ordförande, Vitor Constâncio, höll nyligen ett tal om Bankunionens konsekvenser för hela den europeiska tillsynsregimen, det vill säga EBA, EIOPA, ESMA ESRB samt de nationella tillsynsmyndigheterna.
http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/sp130523.en.html  

2013-05-30, EBA: ECB-tillsynens effekter för EU:s inre marknad
EBA:s ordförande, Andrea Enria, höll i veckan ett tal om ECB-tillsynens effekter för EU:s inre marknad. Enria uttrycker oro för den flexibilitet som ges i CRR/CRD IV, eventuellt RRD och uppmanar till en ny ansats för att säkerställa den gemensamma europeiska regelboken.
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Speeches/2013-05-24---Hearing-EC-on-financial-supervision_1.pdf  

2013-05-30, EBA: Tekniska standarder om notifiering av gränsöverskridande verksamhet
EBA har publicerat två förslag till tekniska standarder om notifiering av gränsöverskridande verksamhet. Det ena förslaget behandlar bl.a. processen för notifiering inklusive blanketter. Det andra förslaget reglerar bl.a. myndigheternas informationsutbyte. Konsultationerna löper till den 21 augusti.
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2013/Consultations-on-Technical-Standards-on-passport-n.aspx  

2013-05-30, EBA: Tekniska standarder om återhämtningsplaner (recovery plans) samt scenarier
EBA har publicerat två förslag till tekniska standarder om återhämtningsplaner och scenarier att tillämpa i planen. Förslagen anger vad en myndighet ska bedöma vid granskning av återhämtningsplaner samt de scenarier instituten ska utgå från vid test av återhämtningsplanerna. Konsultationerna löper till den 20 augusti.
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2013/Consultations-on-EU-technical-standards-on-the-ass.aspx  

EBA: Teknisk standard om definitionen av risktagare i samband med ersättningspolicy EBA har publicerat en konsultation om definition av risktagare. EBA föreslår en identifiering som bygger på en kombination av kvalitativa och kvantitativa kriterier samt interna kriterier som ska utarbetas av instituten. De kvalitativa kriterierna utgår från den roll och beslutande rätt personen har medan de kvantitativa kriterierna relaterar till nivå på den fasta och rörliga ersättningen i absoluta eller relativa tal.
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2013/EBA-consults-on-draft-Technical-Standards-for-the-.aspx  

2013-05-30, Europaparlamentet: Föreslår stängning av banker som är involverade i skattebrott
Vid plenarsessionen den 22 maj uppmanade parlamentet Europeiska rådet att intensifiera kampen mot skatteparadis.
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/content/20130527STO10562/html/Europaparlamentet-f%C3%B6resl%C3%A5r-st%C3%A4ngning-av-banker-som-%C3%A4r-involverade-i-skattebrott  

2013-05-02, EU:s råd: Godkännande av överenskommelsen om Bankunionen
Förra veckan kunde Coreper (EU-ambassadörernas möte) godkänna den politiska överenskommelsen med europaparlamentet och kommissionen om ECB- och EBA-förordningen, de första förslagen inom Bankunionen. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/136846.pdf  

2013-04-04, EU-kommissionen: Utvidgad antitrustundersökning, ISDA
Kommissionen, som påbörjade en granskning av kreditswappar (CSD) 2011, har utvidgat sin granskning till att även omfatta ISDA. Kommissionen undersöker huruvida ett antal investmentbanker kan ha använt Markit, den ledande leverantören av finansiell information på CSD-marknaden, för att utestänga vissa CSD handelsplattformar.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-286_en.htm  

2013-04-04, EU-kommissionen: 2012 års rapport om konkurrenskraft
Rapporten ger nya empiriska bevis för att förstå drivkrafterna bakom industrins konkurrenskraft, möjligheten och svårigheter för europeiska företag i efterkrisens lågkonjunktur. Rapportens fokus är att maximera globaliseringens fördelar.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm  

2013-04-04, FATF: Effektivitet toppar FATFs agenda
John Carlson, FATF, höll ett tal vid en AML-konferens i Bryssel den 15 mars där han välkomnade kommissionens förslag till ett reviderat penningtvättsdirektiv. John Carlson påpekade också att inför FATFs fjärde omgång av granskning av sina medlemmar kommer effektivitet att ligga i fokus. Frågan om effektivitet var en av huvudfrågorna vid FATFs förra plenarmöte.
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/effectivenesshasmovedtothetopofthefatfagenda.html  

2013-04-04, EU-kommissionen: Grönbok om långsiktiga investeringar
EU-kommissionen har lagt fram en s.k. grönbok i syfte att starta en diskussion om hur man ska kunna säkerställa långsiktiga investeringar i den europeiska ekonomin. Inte minst i spåren av finanskrisen och med de nya regleringar som följt finns det enligt kommissionen skäl att närmare undersöka möjligheter och hinder när det gäller sådan finansiering. För investerare som försäkringsföretag finns naturligtvis intressanta kopplingar till bl.a. Solvens II, tjänstepensionsdirektivet och redovisningsreglerna. Kommissionen bjuder nu in alla intressenter att kommentera grönboken och de specifika frågor som ställs där. Sista svarsdatum är den 25 juni.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/long-term-financing/docs/green-paper_en.pdf  

2013-03-21, ECB: Bankunionens karaktär och betydelse
Vítor Constâncio, vice ordförande i Europeiska centralbanken, ECB, har hållit ett tal om bankunionens karaktär och betydelse i London. I talet tar han bland annat upp hur bankunionen hade kunnat bidra under krisen genom att både förhindra och mildra krisen. Han tar även upp att även icke-euro länder skulle dra stora fördelar av att bankunionen kommer på plats.
http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/sp130311.en.html  

2013-03-21, Eurogruppen: Stödlån till Cypern
Förra veckan hölls ett möte i eurogruppen för att diskutera stödlån till Cypern. Deltog vid mötet gjorde också IMF. Den överenskommelse som nåddes innebar bl.a. att Cypern ska påföra en engångsskatt på samtliga insättningar i Cypern. I samband med mötet antogs ett uttalande från eurogruppen som finns att läsa på: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/136190.pdf 

2013-03-21, Europeiska rådet: EU-toppmöte den 14-15 mars
Förra veckan hölls ett toppmöte i Bryssel. Som brukligt för vårtoppmötet kom fokus att ligga på frågor relaterade till tillväxt- och sysselsättning med särskild tonvikt på den s.k. EU2020-strategin. Stats- och regeringscheferna diskuterade också arbetet med ett fördjupat EMU men några avgörande beslut om detta tycks inte ha fattats. Europeiska rådets slutsatser finns att läsa på: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/136162.pdf  

2013-03-07, EU:s Råd: Ekofin-möte den 5 mars
Den 5 mars hölls ett finansministermöte i Bryssel. Ekofin gav stöd för överenskommelsen mellan rådet och europaparlamentet om CRR/CRD IV. En del tekniskt arbete återstår och vissa ytterligare diskussioner om den så kallade ersättningsfrågan efter invändningar från UK:s finansminister, Osoborne. Finansministrarna diskuterade också en stärkt EMU inom ramen för förberedelser för Europeiska rådet den 14-15 mars. Vad gäller de övriga finansmarknadsfrågorna informerade ordförandeskapet om förhandlingarna om bland annat bolånedirektivet, MiFIR/MiFID, RRD och SSM/EBA. Pressmeddelandet från mötet finns att läsa på: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/135829.pdf

2013-03-07, Europeiska rådet: Dagordning för Europeiska rådet den 14-15 mars
Den 14-15 hålls ett EU-toppmöte i Bryssel. Fokus för stats- och regeringschefernas möte väntas bli ekonomiska frågor och toppmötet ska bl.a. utvärdera de framsteg som medlemsstaterna gjort med tillämpningen av 2012 års landspecifika rekommendationer och anta strategiska råd och riktlinjer för medlemsstaterna. Vidare väntas vissa delar inom Bankunionen och arbetet mot en stärkt EMU att avhandlas. Europeiska rådets kommenterade dagordning för mötet finns att läsa på: http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/13/st05/st05639.sv13.pdf

2013-01-24, EBA: EU-förslag om Euribor och annan indexberäkning
De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA och ESAM har tillsammans gått igenom vilka principer som bör gälla för olika typer av referensräntor och index. Som ett resultat av genomgången publicerar myndigheterna en analys av hur administrationen av Euribor fungerat, en rekommendation om ett antal principer för Euribor samt rekommendation om hur nationella tillsynsmyndigheter bör utöva tillsyn över de banker som ingår i Euriborsamarbetet. Samtidigt publiceras en konsultation om principer för att sätta referensräntor och index.
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2013/ESMA-and-the-EBA-take-action-to-strengthen-Euribor.aspx  

2013-01-024, EU-kommissionen: Arbetsprogram för 2013
EU-kommissionen har nyligen publicerat sitt arbetsprogram för 2013. Programmet innehåller preliminära tidpunkter för alla kommissionsinitiativ som är att vänta under det kommande året, både lagförslag och övriga initiativ.
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_programming_2013.pdf  

2013-01-24, EBA: Ny rekommendation för stora gränsöverskridande banker för utveckling av återhämtningsplaner
EBA har antagit en rekommendation för att säkerställa att EUs större gränsöverskridande banker utvecklar återhämtningsplaner till slutet av 2013.
http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2013/The-EBA-recommends-major-EU-cross-border-banking-g.aspx  

2013-01-24, EU:s råd: Pressmeddelande från Ekofin den 22 januari
Den 22 januari hölls ett Ekofin-möte i Bryssel som bl.a. godkände en begäran från totalt 11 medlemsstater att gå vidare med FTT inom ramen för ett fördjupat samarbete. Pressmeddelandet från Ekofin finns att läsa på:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134960.pdf

2013-01-24, UK:s regering: David Camerons EU-tal
UK:s premiärminister, David Cameron, höll som den 23 januari sitt sedan länge annonserade tal om sin syn på EU-samarbetet och UK:s roll i detta.
http://www.number10.gov.uk/news/eu-speech-at-bloomberg/  

2013-01-10, EU-kommissionen: Konsultationssvar om Liikanen-rapporten
EU-kommissionen har låtit publicera samtliga 89 inkomna konsultationssvar om Liikanen-rapporten: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking/contributions_en.htm  

Som brukligt har kommissionen också sammanfattat de inkomna konsultationssvaren: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking/replies-summary_en.pdf  

2013-01-10, EU-kommissionen: Synpunkter på kommissionens konsultation om Shadow Banking
Kommissionen har publicerat de synpunkter som inkommit på konsultationen om Shadow Banking.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/shadow_en.htm#summary  

2012-12-20, Europeiska Rådet: Europeiska rådets slutsatser från mötet den 13-14 december
Den 13-14 hölls årets sista EU-toppmöte och diskussionerna kretsade kring Bankunionen och van Rompuys rapport om en stärkt EMU.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf#page=2  

2012-12-20, EBA: Yttrande om Liikanen-gruppens rekommendationer
EBA har låtit förbereda ett yttrande till EU-kommissionen om de förslag som lades fram i den så kallade Liikanen-gruppen.
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Other%20Publications/Opinions/EBA-BS-2012-219--opinion-on-HLG-Liikanen-report---2-.pdf  

2012-12-06, Ekofin: Rådets pressmeddelande från Ekofin den 4 december: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134037.pdf

2012-11-22, FSB: Tre rapporter om Skuggbanker på konsultation
FSB publicerade den 18 november tre rapporter om skuggbanker ; en övergripande strategi för skuggbanker som behandlar fem områden, en rapport om bedömning och behandling av bankliknade systemrisker och en rapport om risker i värdepapperslån och repor. Konsultationerna löper till den 14 januari 2013.
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121118.pdf  
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121118a.pdf  
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121118b.pdf  

2012-10-25, EBA: Arbetsprogram för 2013
Europeiska Banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat sitt arbetsprogram för 2013.
http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Work-Programme/Work-Programme-2013.aspx  

2012-08-23, Europaparlamentet: Offentlig konsultation om ändringarna i MAR/MAD med anledning av manipuleringen av Libor
EP har idag lanserat en offentlig konsultation om ändringarna i MAR/MAD med anledning av manipuleringen av Libor. Samtliga intressenter välkomnas att svara innan den 17 september 2012. Den ansvariga rapportören, Arlene McCarthy (S&D, UK) i samråd med skuggrapportörerna för MAR/MAD och de övriga kollegorna i ECON-utskottet kommer att beakta svaren i arbetet med KOM:s ändringsförslag rörande MAD/MAR som antogs den 25 juli. Mer information om konsultationen finns att läsa på: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/subject-files.html#menuzone  

2012-08-09, EU-kommissionen: Återkoppling från kommissionen avseende tillämpningen av penningtvättsdirektivet
Kommissionen lämnar en redogörelse för de synpunkter som inkommit på kommissionens rapport om tillämpningen av penningtvättsdirektivet.
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/072012_feedback_statement_en.pdf  
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/received_responses/index_en.htm  

2012-08-09, Financial Stability Board: Legal Entity Identifier
I efterdyningarna av finanskrisen 2008 och Lehman Brothers kollaps beslutade G20 gruppen att införa regleringar avseende identifiering av motparter i finansiella transaktioner. Ett antal internationella finansiella organisationer har därför under 2011 tagit fram en kravspecifikation för Legal Entity Identifier (LEI) ”Requirements for a Global Legal Identifier”. Financial Stability Board publicerade 2012-06-08 en rapport avseende rekommendationer för utveckling och implementering av ett globalt system för LEI. G 20 gruppen gav sitt stöd till rapporten vid G 20 mötet 2012-06-19. Ett antal arbetsgrupper arbetar nu på uppdrag från FSB med att per 2013-03 ta fram ett förslag på implementering av rekommendationerna
http://www.gfma.org/uploadedFiles/Initiatives/Legal_Entity_Identifier_%28LEI%29/LEI-ProcessAndRecommendations.pdf  
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf  
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120803.pdf  

2012-06-21, UK:s regering: Vitpapper om UK:s bankreform
Den 14 juni presenterade UK: regering ett vitpapper om UK:s bankreform. Vitpappret specificerar hur rekommendationerna i den s.k. Vickers-rapporten ska genomföras. Vitpappret finns att läsa på:
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/whitepaper_banking_reform_140512.pdf  

2012-06-21, Den svenska regeringen: Kommenterad dagordning för Ekofin den 22 juni
Den 22 juni träffas EU:s finansministrar för ett Ekofin-möte, det sista under det danska ordförandeskapet. Vid mötet väntas kommissionär Barnier presentera sitt direktivförslag om rekonstruktion och avveckling och finansministrarna ska hålla en riktlinjedebatt om kommissionens FTT-förslag. Den svenska regeringens kommenterade dagordning inför mötet finns att läsa på:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/48/68/88a76c37.pdf  

2012-04-19, FATF: Förlängt mandat för FATF
Den 20 april träffas ministrarna för FATF medlemsstater för att förlänga FATF:s mandat för ytterligare åtta år. http://www.fatf-gafi.org/document/57/0,3746,en_32250379_32235720_50117497_1_1_1_1,00.html  

2012-03-22, EU-kommissionen: Grönbok om shadow banking
Kommissionen har antagit ett grönpapper om shadow banking och intressenter inbjuds att inkomma med synpunkter innan den 1 juni 2012.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/03/20120319_en.htm 

2012-02-23, Financial Action Task Force (FATF): Reviderade rekommendationer
Genom de nya rekommendationerna har ökad fokus riktats mot skattebrott och korruption samt där nya hot definierats såsom finansiering av massförstörelsevapens. Rekommendationerna syftar också till att stärka myndigheterna befogenheter och ge ökad flexibilitet.
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/49/29/49684543.pdf  

2012-02-23, EU-kommissionen: Sammansättningen av högnivågruppen rörande en möjlig strukturreform av EU:s banksektor
Den 22 februari tillkännagav kommissionären för EU:s inre marknad och finansiella tjänster, Michel Barnier, namnen på de personer som ska ingå i den s.k. högnivågruppen som ska analysera behovet av eventuella strukturreformer av EU:s banksektor mot bakgrund av de förslag som lagts av Vickers i Storbritannien och Volcker i USA. Gruppen ska avlägga rapport under sommaren 2012. Sammansättningen av gruppen samt dess mandat finns att läsa på:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/129&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

2012-01-12, Presentation av det danska ordförandeskapprogrammet
I fredags presenterade den danska premiärministern, Helle Thorning-Schmidt, det danska ordförandeskapprogrammet i Köpenhamn. Ordförandeskapprogrammet innehåller följande fyra övergripande prioriteringar: i) Ett ansvarsfullt Europa (ekonomi, EU:s långtidsbudget samt finansiella tjänster, ii) ett dynamiskt Europa (prioriteringen rör främst frågor med koppling till EU:s inre marknad, kunskap och innovation samt EU:s gemensamma handelspolitik), iii) ett grönt Europa (under våren kommer fokus att ligga på energieffektivitet, en inre marknad för energi, jordbruk och fiske samt transportfrågor), ett säkert Europa (bred prioritering som bl.a. innefattar migrationsfrågor, katastrofhantering samt livsmedelssäkerhet)
http://eu2012.dk/en/NewsList/Januar/~/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx  

2011-12-15, Europeiska Rådet: Slutsatser från EU-toppmötet den 8-9 december.

Den 8-9 december hölls ett EU-toppmöte i Bryssel. Fokus för diskussionerna låg på skuldkrisen. Mot bakgrund av att det inte gick att nå en överenskommelse om skuldkrisen mellan samtliga medlemsstater är slutsatserna rörande de ekonomiska frågor aningen urvattnade. Vad gäller övriga frågor kan noteras att Europeiska Rådet skrev på Kroatiens anslutningsfördrag och Kroatien blir fullvärdiga medlemmar den 1 juli 2013 men kommer redan nu att delta i rådets arbete som "aktiva observatörer", d.v.s. de har ingen rösträtt men har rätt att yttra sig.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126714.pdf

2011-12-15, Eurogruppen: Uttalande från eurogruppen i samband med Europeiska Rådets möte den 8-9 december
Vid EU-toppmötet den 8-9 december visade det sig omöjligt att enas om fördragsändring i syfte att stärka den ekonomiska politiken. Euroländerna enades istället om ett uttalande som klargör att man ska försöka få tillstånd en överenskommelse om en stärkt ekonomiskt politik via ett internationellt avtal mellan euroländerna och de övriga medlemsländer som vill delta. Avtalet ska undertecknas vid nästa toppmöte som f.n. planeras till mars.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf

2011-12-15, Ekofin: Pressmeddelande från Ekofin-rådet den 30 november
Ekofin-rådet den 30 november ägnades bland annat åt att följa upp G20-mötet i Cannes den 7-8 november och EU-kommissionen gavs tillfälle att presentera sitt grönpapper om stabilitetsobligationer, s.k. eurobonds. Rådet noterade en framstegsrapport från det polska ordförandeskapet om förhandlingarna rörande CRD IV.
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/126455.pdf

2011-12-15, Polska ordförandeskapet: Framstegsrapport om CRD IV-förhandlingarna
Vid Ekofin-rådet den 30 november noterades en framstegsrapport från det polska ordförandeskapet om förhandlingarna rörande CRD IV.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17166.en11.pdf

2011-12-15, EU-kommissionen: Konsultation om implementering av förvärvsdirektivet
Enligt direktiv 2007/44/EG ska kommissionen senast den 21 mars 2012 göra en översyn och rapportera om tillämpningen av direktivet.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/acquisitions/consultation_paper_en.pdf

2011-12-15, EU-kommissionen: Nya regler för att förbättra tillgång till finansiering för små och medelstora företag
Kommissionen lägger fram strategi för att främja bättre tillgång till finansiering för små och medelstora företag.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5646&lang=en&tpa_id=128 

2011-12-01, Kommissionen: Mindre regelbörda för små företag
Kommissionen överväger att undanta små företag, företag med upp till nio anställda, från nya EU-direktiv och förordningar.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5583&lang=en&tpa_id=128  

2011-11-17, EU-kommissionen: Kommissionen gör Standard & Poors åtagande att avskaffa licensavgifter för ISINs bindande
Standard & Poor distribuerar ISINs, International Securities Identification Numbers, till internetleverantörer och vissa finansiella institut. Standard & Poor har tidigare tagit ut en licensavgift för detta. Kommissionen konstaterade 2009 att avgifterna var ”orättvist” höga i förhållande till bl.a. International organisation of standardisation (ISO). Mot denna bakgrund har Standard & Poor åtagit sig att avskaffa avgiften.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1354&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

2011-11-17, EU-kommissionen: Kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2012.
Programmet som har titeln Delivering renewal for Europe fokuserar på tillväxtfrämjande åtgärder i syfte att råda bot på skuldkrisen. På finansmarknadsområdet förutspår kommissionen att de flesta av de större lagförslagen ska ha lagts innan utgången av 2011 och de huvudsakliga förslag som planeras under 2012 är UCITS V samt PRIPs.
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_en.pdf  

2011-11-17, Kreditvärderingsföretag: EU-kommissionen vill ha bättre kvalité i kreditvärderingar
EU-kommissionen publicerade den 15 november förslag på tillägg till direktivet (EC/1060/2009) om kreditvärderingsföretag. Målsättningen med förslaget är att minska tilltron till kreditvärderingar, öka kvalitén i kreditvärderingar, kreditvärderingsföretag ska följa striktare regler, visa ökad transparens, vara skadeståndskyldiga för sina felaktigheter samt att konkurrensen inom området bör öka.
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm  

2011-11-03, EU-kommissionen: En ny CSR-strategi för Europa
Strategin ”Corporate Social Responsibility: a new definition, a new agenda for action" är en del av en större reform för hållbar företagsamhet och ersätter den tidigare "European Alliance for CSR". Kommissionen vill att en vidare krets av företag – även den finansiella sektorn – genomför de nya riktlinjerna och sätter upp mål för 2015 och 2020. Vidare föreslås en enklare definition av CSR till att omfatta “the responsibility of enterprises for their impacts on society", vilken i hög grad överensstämmer med definitionen som används inom OECD och ISO 26000.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm

2011-09-22, Brittiska bankkommissionen: Bankers kärnverksamhet bör separeras
Den 12 september kom den brittiska bankkommissionen med slutgiltiga förslag på åtgärder som ska öka stabiliteten och konkurrensen i den brittiska banksektorn. Bland annat ska bankers kärnverksamhet (insättningar, lån till SME etc) separeras från mer riskfyllda investmentenheter. Större banker bör ha primärkapital som täcker 10 procent av kärnverksamheten.
http://bankingcommission.independent.gov.uk/  

2011-09-22, IIF: Studie av hur regleringar påverkar tillväxten
Enligt studien som den internationella bankföreningen Institute of International Finance, IIF, har gjort drar Basel III-reglerna ner tillväxten i Europa, USA och Japan tillsammans med 3,2 procent, medan arbetslösheten väntas stiga med 7,5 miljoner människor.
http://www.iif.com/press/press+203.php  

2011-04-28, Ungerska ordförandeskapet: Kompromissförslag avseende Investerarskyddsdirektivet (ICSD) 
Det ungerska ordförandeskapet har den 6 april publicerat ett kompromissförslag avseende investerarskydd. Förslaget ska beredas i rådsarbetsgruppen.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st08/st08174.en11.pdf  

2011-04-28, EU-kommissionen: Välkomnar tribunalens dom avseende Visa
Tribunalen bekräftade kommissionens beslut av år 2007 och konstaterade att Visa hade överträtt EU: s regler om konkurrensbegränsande affärsmetoder genom att utan saklig grund vägra erkänna Morgan Stanley Bank som medlem till sitt betalkortsnätverk. Tribunalen bekräftade också böter om 10,2 miljoner euro för Visa.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/245&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

2011-03-10, Bankföreningen: Svar på EU-kommissionens konsultation om ett EU-ramverk för krishantering
Som ett tillägg till Europeiska bankföreningen EBF:s svar på kommissionens konsultation om hur ett framtida ramverk för krishantering i EU bör se ut, har Bankföreningen svarat på ett urval av frågorna separat. Förtroende mellan olika länders myndigheter betonas som en förutsättning för att lyckas med gränsöverskridande krishantering. Bankföreningen lägger också till ett antal punkter på listan över saker att fundera över gällande möjligheten att omvandla lån till aktier.
Bankföreningens svar: http://www.swedishbankers.se/web/bfmm.nsf/lupgraphics/EU110303.pdf/$file/EU110303.pdf  
EBF:s svar: http://www.ebf-fbe.eu/uploads/4%20March%202011%20Crisis%2 0Management%20%20(4).pdf 

2010-12-16, EU-kommissionen: Handlingsplan för e-förvaltning ska underlätta tillgången till offentliga tjänster i hela EU
EU-kommissionen har utarbetat ett program för en ny e-förvaltning. Enligt handlingsplanen ska åtgärder vidtas under de kommande fem åren för att förbättra och utöka de tjänster som myndigheter erbjuder via Internet.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1718&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

2010-12-16, EU-kommissionen: Mindre byråkrati för företag och konsumenter vid gränsöverskridande rättsfall
Exekvaturförfarandet är föråldrat i ljuset av utvecklingen på den inre marknaden och förtroendet mellan rättsstaternas rättssystem vad gäller civil- och handelsrelaterade frågor. EU-kommissionen föreslår därför att det ska avskaffas.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1705&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr  

2010-12-16, EU-kommissionen: Mindre byråkrati för EU-medborgare
EU-kommissionen vill att det ska bli lättare att få offentliga handlingar - födelseattester och lagfartsbevis - er-kända utomlands. EU-kommissionen har antagit ett policydokument som tar upp flera sätt att underlätta för fri rörlighet för handlingar som är relevanta för medborgarna. Allmänheten kan lämna synpunkter fram till den 30 april 2011.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1704&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

2010-10-21, EU-kommissionen: Krishantering i finanssektorn
Det finns mycket få regler som anger vilka åtgärder som myndigheterna bör vidta vid en bankkris. I G20 kom man därför överens om att det är nödvändigt att upprätta ramar för krisförebyggande och krishantering. EU-kommissionen svarar idag på denna uppmaning genom att tillkännage sina planer för en EU-ram för krishantering i finanssektorn. Den ska visa vägen för lagstiftning som beräknas komma till våren 2011 och som kommer att skapa en omfattande krishanteringsram för banker och investmentbolag.
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/crisis-management/framework/com2010_579_en.pdf  

2010-08-26, Ministerrådet: Beslut om åtgärder mot Iran
Den 26 juli antog ministerrådet för utrikes frågor ett paket med restriktiva åtgärder riktade mot olika iranska sektorer (handel, finansiella tjänster energi och transport) och vissa personer och företag (viseringsförbud och frysning av tillgångar).
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=503&lang=SV  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0039:0073:SV:PDF  

2010-07-08, EU-kommissionen: Frågor och svar om åtgärder mot kartellbildning
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/290&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

2010-07-08, FSB: Rapport till G20 om framsteg och utmaningar när det gäller att stärka den finansiella stabiliteten
Rapporten fokuserar på följande områden: bankernas kapital och likviditet, risken för moral hazard, handeln med OTC-derivat (derivathandel utanför marknadsplatser) samt incitamentstrukturerna och öppenheten.
http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_100627.pdf  

2010-07-08, EU-kommissionen: Konsultation, Green Paper, om pensioner
EU-kommissionen har publicerat ett Green Paper i syfte att utifrån ett europeiskt perspektiv diskutera hur man kan uppnå ändamålsenliga, hållbara och säkra pensionssystem. Konsultationen som innehåller 14 frågor ska vara besvarad senast den 15 november.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes  

2010-07-08, Europeiska rådet: Belgien nytt ordförandeland i EU
Belgien tar över som ordförande i Europeiska rådet efter Spanien, från den 1 juli till den 31 december 2010.
Belgiska ordförandeskapets hemsida: http://www.eutrio.be/  
Belgiska ordförandeskapets program: http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Programme_EN.pdf

2010-06-10, EU-kommissionen: Konsultation om rapport från EU-kommissionen om corporate governance i finansiella institutioner och ersättningspolicies
EU-kommissionen har den 2 juni publicerat en konsultation avseende corporate governance i finansiella institu-tioner och ersättningspolicies. Konsultationen ska besvaras senast den 1 september. Se EU-kommissionens konsultationsdokument
 
2010-06-10, CESR: Guidance on the current regulation for Credit Rating Agencies
CESR har utfärdat en vägledning för tillämpning av förordningen om kreditvärderingsföretag att tillämpas från den 7 juni 2010.
http://www.cesr.eu/popup2.php?id=6861  

2010-06-10, EU-kommissionen: Förbättrad tillsyn över kreditvärderingsföretag
Kommissionen har presenterat ett förslag till tillägg till förordningen om kreditvärderingsinstitut med förslag om bland annat att sådana institut verksamma inom EU skall stå under tillsyn av den nya värdepapperstillsynsmyndigheten ESMA.
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/100602_proposal_en.pdf  

2010-05-27, CESR: Consultation Paper on Guidance on Common Standards for Assessment of Compliance of Credit Rating Methodologies
CESR har utfärdat en konsultation avseende vägledning för gemensam standard för att bedöma om en kreditvärderingsmetod står i överensstämmelse med de krav som uppställts i förordningen om kreditvärderingsinstitut. Konsultationen pågår till den 18 juni 2010. Se Konsultationen

2010-05-27, CESR: Consultation Paper on Guidance on the Enforcement Practices and Activities to be Conducted under the Regulation on Credit Rating Agencies
CESR har utfärdat en konsultation avseende vägledning om tillämpningspraxis och -verksamheter som de behöriga myndigheterna ska utföra enligt förordningen om kreditvärderingsinstitut. Konsultationen pågår till den 18 juni 2010. Se Konsultationen

2010-05-27, CESR: Jämförelse mellan amerikanska och europeiska regler för tillsyn av kreditvärderingsinstitut
CESR har publicerat en jämförelse mellan det legala regelverket och regelverket för tillsyn av kreditvärderings-institut i USA med motsvarande reglering inom EU. Se Technical Advice to the European Commission on the Equivalence between the US Regulatory and Supervisory Framework and the EU Regulatory Regime for Credit Rating Agencies

2010-04-29, EU-kommissionen: Konkurrenskommissionär Joaquín Almunia välkomnar Visa Europes förslag att sänka bankernas avgifter för betalkort
Under 2009 meddelade kommissionen VISA sin preliminära uppfattning att företagets avgift, den så kallade multilateral interchange fee, MIF, begränsar konkurrensen mellan bankerna för handlarna. Visa Europe har nu föreslagit en minskning av avgiften. Se Konkurrenskommissionärens pressmeddelande

2010-04-01, EU: Nyhetsbrev från European Banking Committee, EBC
EBC är den så kallade nivå 2-kommittén avseende bankfrågor inom EU. Kommittén består av representanter från alla medlemsstater och har både beslutande och rådgivande funktioner. Några gånger per år ger EBC ut ett nyhetsbrev som ger en översiktlig beskrivning av de regleringsprojekt som EU-kommissionen arbetar med. Se EBC Info-letter

2010-03-18, CESR: FAQ avseende kreditvärderingsinstitut
CESR har publicerat ett dokument med svar på ofta ställda frågor om EU:s reglering av kreditvärderingsinstitut. Syftet är att löpande uppdatera dokumentet. Se Frågor och svar

2010-03-18, USA Senat Committee on Banking, Housing, Urban Affairs: Förslag till reglering av den finansiella marknaden
Senator Christopher J. Dodd har lämnat förslag (Bill) till reglering av den finansiella marknaden som syftar till att främja den finansiella stabiliteten i USA. Förslaget innehåller flera delar, bland annat skyddsregler för kon-sumenten, regler med begränsningar för finansiella företags handel och investeringar samt regler för kreditvärde-ringsföretag (credit-rating agencies). Se Förslaget