Skatt

Finansskatten

Den 7 november 2016 presenterade en statlig utredning ett förslag om skatt för företag i den finansiella sektorn (SOU 2016:76). Förslaget innebar att en särskild skatt på 15 procent läggs på lönekostnader hos företag som säljer momsbefriade finansiella tjänster och försäkringstjänster. Förslaget mötte skarp kritik från en rad remissinstanser, däribland Skatteverket. Regeringen meddelade den 25 februari att man inte avser att gå vidare med utredningens förslag.

På en pressträff den 25 februari 2017 och i en artikel på DN Debatt samma dag informerade regeringen om att man lägger ner förslaget om en finansskatt. Istället föreslog regeringen att bankerna ska bidra mer till samhällsekonomin genom dels en ökad beskattning i en annan form än den föreslagna finansskatten, dels genom att man minskar de risker som banksektorn kan utsätta samhällsekonomin för genom sitt risktagande.

Den senare kompensationen ska ske genom ett ökat uttag av den så kallade resolutionsavgiften inom ramen för åtgärder mot krishantering i finansiella institut vilka regleras i lagen (2015:1016) om resolution.

Regeringen har i en promemoria daterad den 27 februari 2017 föreslagit att resolutionsavgiften höjs från den 1 januari 2018. Promemorian har remitterats och remisstiden går ut den 10 april 2017.

Uppdaterad den 31 mars 2017