Lagar & regelverk

Revision

Inom revisionsområdet har Bankföreningen till uppgift att verka för god revisionssed i kreditinstitut. Revisionsfrågorna behandlar dels internationella revisionsstandarder (ISA), dels nationella regler såsom lagbestämmelser, föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer och uttalanden.

Bankföreningen har medverkat i regeringens utredning om EU:s revisionspaket. Utredningen som avgivit sitt slutbetänkande i april 2016 har skapat förutsättningar för att införa en helt ny EU-förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse med ikraftträdande den 17 juni 2016.

Dessutom införs ett ändringsdirektiv om lagstadgad revision av årsbokslut och koncernredovisning vilket omfattar ändringar i bland annat följande lagar; revisorslagen, revisionslagen, aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse med flera lagar. Motparter i Bankföreningens arbete utgörs främst av Justitiedepartementet, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Finansinspektionen. Internationellt arbetar vi främst med Europeiska Bankföreningen (EBF).