Betalningar

Ny svensk betalinfrastruktur

Bankföreningen har under 2015 och 2016 arbetat med en förstudie avseende framtidens svenska betalinfrastruktur. Förstudien har bland annat omfattat nya regelverk för en svensk Credit Transfer och en svensk Direct Debit, hur clearing och avveckling ska hanteras samt förslag på styrning och förvaltning av regelverken.

Förstudien har tagit fram förslag på en infrastruktur som bygger på europeiska och internationella standards som SEPA och ISO 20022. Vissa avvikelser har analyserats, med syfte att bevara viktiga och väl etablerade funktioner som finns i dagens svenska betalinfrastruktur. Målet är att den nya betalinfrastrukturen och de nya regelverken på sikt ska ersätta dagens betaltjänster.

Per den 31 mars lämnade förstudien över ett beslutsunderlag till medlemmar i Bankföreningen och deltagare i Dataclearingen. Bankföreningen bad sina medlemmar och deltagare i Dataclearingen att inkomma med svar per den 8 juni om man tillstyrker Bankföreningens förslag till ny betalinfrastruktur enligt utsänt beslutsunderlag. Bankernas svar utgör grund för ett ställningstagande om fortsatt arbete och ett realiserande av den nya betalinfrastrukturen.

Bankföreningens Infrastrukturråd har tagit del av samtliga inlämnade svar. Infrastrukturrådet lämnade per den 16 juni ett positivt inriktningsbeslut och tillstyrker förslag om fortsatt arbete genom att etablera ett antal utredningar under hösten. Efter höstens utredningar beslutas inom Infrastrukturrådet när Handlingsplan för utveckling av svensk betalinfrastruktur ska upp för beslut i Bankföreningens styrelse.

Som en del av förstudiens material finns en arbetsversion av "Swedish Credit Transfer Rulebook", ett regelverk för konto-till-konto betalningar i svenska kronor.