Betalningar

Ny svensk betalinfrastruktur

Bankföreningens styrelse beslutade den 6 mars att ge sitt fulla stöd för utvecklingen av ny svensk betalinfrastruktur.

Bankföreningen har sedan januari 2015 arbetat med en förstudie avseende framtidens svenska betalinfrastruktur. Förstudien har bland annat omfattat nya förslag till regelverk för en svensk Credit Transfer och hur clearing och avveckling ska hanteras samt förslag på styrning och förvaltning av regelverken.

Förstudien har behandlat frågan kring hur en ny infrastruktur som bygger på europeiska och internationella standards som SEPA och ISO 20022 bör utformas. Vissa svenska avvikelser har analyserats med syfte att bevara viktiga och väl etablerade funktioner som finns i dagens betalinfrastruktur.

Under hösten startar ett projekt med syfte att utarbeta nya regelverk för svenska betalningar, vilka kommer att skapa förutsättningar för nya betaltjänster.

Arbetet med att modernisera och effektivisera svensk betalinfrastruktur innebär påverkan på svensk betalmarknad och särskilda åtaganden för medlemsbankerna och DCL-deltagare. Inom ramen för projektet kommer Bankföreningen därför att bjuda in till informationsmöten, där vi lämnar mer information kring beslutet och hur det påverkar medlemsbanker och DCL-deltagare. Vi kommer också att informera tjänsteleverantörer, Finansdepartementet och berörda myndigheter.

Som en del av förstudiens material finns en arbetsversion av "Swedish Credit Transfer Rulebook", ett regelverk för konto-till-konto betalningar i svenska kronor.