Svensk Bankmarknad

Finansmarknaden

Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. Dessa system sköts av banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn kanaliserar på ett effektivt sätt samhällets sparande till investeringar och konsumtion, som till exempel hushållens behov av att jämna ut konsumtion över livets olika faser och företagens behov av finansiering till investeringar.

De finansiella företagen svarade för nästan 4,8 procent av landets samlade produktion, uttryckt som BNP, år 2014. I dessa företag arbetar 85 000 personer, vilket motsvarar ungefär 2 procent av det totala antalet sysselsatta i landet. Det kan jämföras med tillverkningsindustrin som utgör 13 procent av de sysselsatta samt med hotell- och restaurang som utgör 3 procent.

Grupper av företag

De finansiella företagens totala balans­om­slut­ning år 2013 var 17 000 miljarder kronor. Det kan sättas i relation till Sveriges BNP 2013 på 3 640 miljarder kronor. De tre största grupperna, mätt i balansomslutning, är banker, försäkringsbolag och bostads­­institut. Banker­nas andel av den totala balansomslutningen på finansmarknaden var 39 procent vid ut­gången av år 2013. Utöver de nämnda företagen finns även riskkapitalbolag. De är specialiserade på att förmedla riskvilligt kapital till företag genom att gå in som ägare.

Marknadsförändringar

Finanssektorn är utsatt för ett starkt förändringstryck. De etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som många nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig på marknaden.

En viktig förändring är att bankkontoren fått mindre betydelse för kunderna när det gäller att utföra vanliga banktjänster. Dessa ärenden utförs i stor utsträckning på datorer, mobiltelefonder och surfpattor. Det har även skapats nya sätt att utföra banktjänster, till exempel kreditansökan i handeln, e-faktura, betalning via mobiltelefon, etc.

Nya distributionssätt har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga tjänster förändrats. Ny teknik har även banat väg för etablering av nya banker och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden.

Fond- och försäkringssparandet är hushållens viktigaste sparformer. Drygt 3/4 av befolkningen har en del av sitt privata sparande i fonder. Banksparande är dock hushållens största sparform.

   Aktörer på finansmarknaden, december 2013*

   Bank     39 procent
   Försäkringsbolag     20 procent
   Bostadsinstitut     15 procent
   Fondbolag    14 procent
   AP-fonder     7 procent
   Övriga kreditmarknadsföretag     5 procent
   Värdepappersföretag   0,1 procent

*Andel av balansomslut­ningen (placerings­tillgångarnas marknadsvärde för försäk­ringsbolag och AP-fonder samt förvaltade medel för fondbolag).

Uppdaterad i februari 2015.