Svensk Bankmarknad

De fyra stora bankerna

Från mitten av 1990-talet har de stora svenska bankerna utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet, speciellt inom Norden och Baltikum. Verksamheter som livförsäkring, fondförvaltning och bolån har fått allt större betydelse i koncernerna vid sidan av den traditionella bankverksamheten.

De fyra stora bankkoncernerna 2014 

    Antal anställda   Utlåning till
  allmänheten mdr
  Balansomslutning
  mdr
   Nordea1
   varav i Sverige
  29 429
  6 881
  3 270   6 287
   SEB
   varav i Sverige
  17 096
  8 553
  1 356   2 641
   Handelsbanken
   varav i Sverige
  11 503
  7 537
  1 808   2 817
   Swedbank
   varav i Sverige
  16 022
  8 501
  1 405   2 121

Källa: respektive banks årsredovisning
1Siffrorna för Nordea avser hela Nordeagruppen, där även bankens verksamhet i de övriga nordisk länderna ingår.

Nordea

Nordea är det största finansiella företaget i Norden och har cirka 29 500 anställda. I gruppen ingår banker och dotterbanker som är bland de största på respektive marknad i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Nordeas utlåning till allmänheten består atill 75 procent av utlåning i länder utanför Sverige. Nordeas svenska verksamhet omfattar bland annat ett av Sveriges största finansbolag samt stora verk­samheter inom fondförvaltning och bolåne­verksamhet. Nordea är även ägare till girobetalningssystemet Plusgirot.

SEB är namnet på den finansiella koncern som bildats kring Skandinaviska Enskilda Banken. SEB har en omfattande interna­tionell verksamhet bland annat i Tyskland och Baltikum. I Sverige har SEB en stark ställning inom framför allt fond­förvaltning och livförsäkring, men även inom bo­stadslån och finansbolags­verksamhet. Banken är också en stark aktör inom verk­samheter som aktie- och valutahandel samt in­ternationella betalningar.

Svenska Handelsbanken

Svenska Handelsbanken har över 460 kontor i Sverige. Från 1990-talet har banken också växt i Norden, såväl genom förvärv som genom etablering av filialkontor. Banken har också filialer i Storbritannien och Nederländerna. Det helägda bostadsinstitutet Stadshypotek tillhör en av de största aktörerna på den svenska bolånemarknaden. Handelsbanken har även betydande verksam­het inom fondförvaltning och finansbolagsverksam­het.

Swedbank

Swedbank har ett omfattande kontorsnät i Sverige med cirka 305 kontor. Därutöver har Swedbank ett nära samarbete med de fristå­ende sparbankerna och de delägda bankerna inom sparbanksrörelsen. Swedbank har även en betydande verksamhet i Baltikum. I koncernen ingår Swedbank Robur, Sveriges största företag inom fondförvaltning, och Swedbank Hypotek som är ett av de största bostads­instituten.

Andra nordiska finanskoncerner

  • Andra stora nordiska finanskoncerner med stark ställning i Sverige är Danske Bank, SBAB, Länsförsäkringar och Skandia.
  • Danske Bank är Danmarks största bank och har bankverk­samhet i alla nordiska länder. Danske Bank är efter Nordea den största finansiella koncernen i Norden.
  • SBAB är från början ett bolåneinstitut, men blev 2010 bank och breddade verksamheten till bland annat inlåning.
  • Länsförsäkringar består av 23 stycken lokala försäkringsbolag i samverkan och äger gemensamt bland andra Länsförsäkringar Bank.
  • Skandia är marknadsledande inom livförsäkringssparande men har även en stark position inom fond­sparande. Skandiabanken ägs av Skandiakoncernen, som har verksamhet inom bland annat sak- och livförsäkringsområdet.

Uppdaterad i februari 2015.