Statistik och rapporter

Rapport om den svenska bolånemarknaden

Bolån utgör en betydande del av kreditstocken i Sverige och är en viktig beståndsdel i hushållsekonomin för många privatpersoner med bostadslån.

I Bolånemarknaden i Sverige beskrivs utvecklingen kring bolån och bostadsbyggande både i närtid och längre tillbaks i tiden. Utvecklingen illustreras med statistik i form av tabeller och diagram.

Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av den ekonomiska utvecklingen generellt följt av utvecklingen för bostadsbyggandet. Det framgår att det skett en betydande ökning av byggandet de senaste åren, men från relativt låga nivåer. Prisutvecklingen på bostäder har  fortsatt att stiga och småhuspriserna har i snitt ökat med 12,4 procent det senaste året. 

Det finns flera förklaringar till de stigande bostadspriserna och en viktig faktor är att  bostadsbyggandet inte varit tillräckligt.

Utlåning till bostäder uppgår till 3 577 miljarder kronor i juni 2016 och tillväxttakten för bolånen är 8,2 procent i årstakt vilket är en ökning jämfört med samma period förra året. Utlåningstakten till bostadsrätter är högre än för småhus och uppgår till 13,8 procent i årstakt. Bostadsräntorna har sjunkit generellt under de senaste 4 åren och räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer. Hushållens skuldsättning beskrivs översiktligt och de åtgärder  som genomförts för att motverka hög skuldsättning. Slutligen ges en överblick över  bolåneinstitutens viktigaste upplåningsformer samt olika händelser med koppling till  bolånemarknaden under det senaste året.